XCode Paket Yöneticisi: Alcatraz

Alcatraz Xcode için geliştirilmiş açık kaynak bir paket yöneticisidir. Alcatraz ile Xcode için pluginler, templateler ve temalar keşfedip tek tıkla yükleyebilirsiniz.

Bu şekilde manuel olarak dosya kopyalama yükünden kurtulursunuz.

Kurulum için aşağıdaki linkten projeyi indirip derlemeniz yeterlidir. Derledikten sonra Xcode’u kapatıp açtıktan sonra menüde yerini alacaktır.

https://github.com/supermarin/alcatraz-packages

BAZI PLUGIN ÖRNEKLERİ

AutoImporter

Visual Studio’daki gibi yazdığınız sınıfın headerını direk import etmenizi sağlar.

KSImage

Resimlerin adını yazarken direk resmi görmenizi sağlar.

Lin

NSLocalizedString yazarken localizasyon stringini görmenizi sağlar.

XAlign

Çeşitli paternlere göre hizalama yapar.

Gruba göre hizala

Eşittir işaretine göre sırala

SCXcodeSwitchExpander

Bir enum tanımının tüm olasılıklarını switch ifadesine eklemenizi sağlar.

BlockJump

Metotlar, pragma marklar arasında dolaşmanızı sağlar.

TEMALAR

Kod okunurluğunu artıracak, göz yormayan temalar arasından istediğinizi seçip yükleyebilirsiniz.

Paket Paylaşımı

İsterseniz bu github repo’suna pull requestinde bulunarak kendi pluginlerinizi,templatelerinizi paylaşıma sunabilirsiniz.


Originally published at iosmuhendisi.com on May 18, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.