Έναρξη του 1ου κύκλου του εργαστηρίου καινοτομίας για την ενέργεια και τα δίκτυα Switch_On Innovation Lab

Michael Psallidas
May 11, 2019 · 3 min read

Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 στο Κτίριο Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του εργαστηρίου καινοτομίας για την ενέργεια και τα δίκτυα Switch_On Innovation Lab του ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 5 ομάδες που έχουν επιλεγεί για τον 1ο κύκλο: Community Energy River (CER), Sense, eNVy Softworks, 4cast, Pragma — IoT.

Από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ καλωσόρισε τις ομάδες ο Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ και Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου και ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Θανάσης Μισδανίτης. Από τον ΔΕΔΔΗΕ συμμετείχαν επίσης οι κκ Κων/νος Αγαθάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Ηρακλής Μενεγάτος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου, Γεώργιος Παπουτσής, Διευθυντής Διεύθυνσης Δικτύου και Γιώργος Χατζηπαύλου, Διευθυντής Διευθυνσης Εκσυχρονισμού, Καινοτομίας, Ποιότητας & Ασφάλειας Δεδομένων.

Αριστερά: Ο Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ και Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου. Δεξιά: Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Θανάσης Μισθανίτης

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε ο κύκλος του εργαστηρίου καινοτομίας Switch_On Innovation Lab και μεθοδολογία επιτάχυνσης, το πρόγραμμα καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις ομάδες. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο κ. Γεώργιος Καραμανώλης CTO/CIO, Co-founder Crowdpolicy και ο κ. Σπύρος Καπετανάκης, lean expert και συνεργάτης της Crowdpolicy.

Στο kick-off event παρουσιάστηκαν οι στόχοι και η στρατηγική του προγράμματος, η δομή του, ο ρόλος των μεντόρων και οι μηχανισμοί υποστήριξής τους, το προτεινόμενο πρόγραμμα καθώς και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή επικοινωνία και συνεργασία στα πλαίσια του Switch_On innovation lab. Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.

Στόχος του προγράμματος είναι εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών εκτός του οργανισμού να μπορούν να απαντήσουν και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) μέσα από την υλοποίηση πιλοτικών λύσεων και την χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών. Η δομή του προγράμματος Switch_On Innovation Lab έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθούν οι συγκεκριμένες επιλεγμένες λύσεις.

H συνδιαμόρφωση και συνδημιουργία μεταξύ των ομάδων / εταιρειών που συμμετέχουν στο Switch_On Innovation Lab και του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενισχύσει τις ομάδες καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του εργαστηρίου με στοχευμένο mentoring από τα εξειδικευμένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και η εταιρία Crowdpolicy θα φροντίσει προκειμένου οι επιτυχημένες ιδέες να εξελιχθούν σε Proof of Concepts (PoCs) χρησιμοποιώντας lean και agile μεθοδολογίες.

Περισσότερες φωτογραφίες: https://photos.app.goo.gl/eX5civkAvu96SN4q9

Το Switch_On Innovation Lab του ΔΕΔΔΗΕ είναι το πρώτο…

Switch_On Innovation Lab

Το Switch_On Innovation Lab του ΔΕΔΔΗΕ είναι το πρώτο εργαστήριο καινοτομίας για την ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη.

Michael Psallidas

Written by

Business and Tech enthousiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation - http://crowdpolicy.com/psalidas/

Switch_On Innovation Lab

Το Switch_On Innovation Lab του ΔΕΔΔΗΕ είναι το πρώτο εργαστήριο καινοτομίας για την ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store