Έναρξη του 1ου κύκλου του εργαστηρίου καινοτομίας για την ενέργεια και τα δίκτυα Switch_On Innovation Lab

Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 στο Κτίριο Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του εργαστηρίου καινοτομίας για την ενέργεια και τα δίκτυα Switch_On Innovation Lab του ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 5 ομάδες που έχουν επιλεγεί για τον 1ο κύκλο: Community Energy River (CER), Sense, eNVy Softworks, 4cast, Pragma — IoT.

Από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ καλωσόρισε τις ομάδες ο Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ και Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου και ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Θανάσης Μισδανίτης. Από τον ΔΕΔΔΗΕ συμμετείχαν επίσης οι κκ Κων/νος Αγαθάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Ηρακλής Μενεγάτος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου, Γεώργιος Παπουτσής, Διευθυντής Διεύθυνσης Δικτύου και Γιώργος Χατζηπαύλου, Διευθυντής Διευθυνσης Εκσυχρονισμού, Καινοτομίας, Ποιότητας & Ασφάλειας Δεδομένων.

Αριστερά: Ο Πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ και Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου. Δεξιά: Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Θανάσης Μισθανίτης

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε ο κύκλος του εργαστηρίου καινοτομίας Switch_On Innovation Lab και μεθοδολογία επιτάχυνσης, το πρόγραμμα καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις ομάδες. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο κ. Γεώργιος Καραμανώλης CTO/CIO, Co-founder Crowdpolicy και ο κ. Σπύρος Καπετανάκης, lean expert και συνεργάτης της Crowdpolicy.

Στο kick-off event παρουσιάστηκαν οι στόχοι και η στρατηγική του προγράμματος, η δομή του, ο ρόλος των μεντόρων και οι μηχανισμοί υποστήριξής τους, το προτεινόμενο πρόγραμμα καθώς και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή επικοινωνία και συνεργασία στα πλαίσια του Switch_On innovation lab. Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.

Στόχος του προγράμματος είναι εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών εκτός του οργανισμού να μπορούν να απαντήσουν και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) μέσα από την υλοποίηση πιλοτικών λύσεων και την χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών. Η δομή του προγράμματος Switch_On Innovation Lab έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθούν οι συγκεκριμένες επιλεγμένες λύσεις.

H συνδιαμόρφωση και συνδημιουργία μεταξύ των ομάδων / εταιρειών που συμμετέχουν στο Switch_On Innovation Lab και του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενισχύσει τις ομάδες καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του εργαστηρίου με στοχευμένο mentoring από τα εξειδικευμένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και η εταιρία Crowdpolicy θα φροντίσει προκειμένου οι επιτυχημένες ιδέες να εξελιχθούν σε Proof of Concepts (PoCs) χρησιμοποιώντας lean και agile μεθοδολογίες.

Περισσότερες φωτογραφίες: https://photos.app.goo.gl/eX5civkAvu96SN4q9

--

--

--

Το Switch_On Innovation Lab του ΔΕΔΔΗΕ είναι το πρώτο εργαστήριο καινοτομίας για την ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Michael Psallidas

Michael Psallidas

Business and Tech enthusiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation

More from Medium

Initial Thoughts on Elite Capture and Normalization

Interview with Eric Therrien, owner and manager of Loft Prestige

Weekly Dose of ESG — Liberté, Égalité, Diversité

Decades Old Fire Leaves Behind Historical City Treasure