Systek
Published in

Systek

Bruce Tuckman: 5 nivåer som alle team går gjennom
  • Nivå 1 (indre lytting): Du lytter til den du snakker med, men filtrerer alt du hører gjennom dine egne verdier, erfaringer og interesser. Lyttingen din preges av hva du selv synes er viktig.
  • Nivå 2 (konsentrert lytting): Du lytter til den du snakker med, med utgangspunkt i hans/hennes egne verdier og erfaringer. Du legger merke til tonefallet og måten vedkommende uttrykker seg.
  • Nivå 3 (global lytting / Ikke-verbal lytting): Du fokuserer ikke bare på det vedkommende sier. Du oppfatter ikke-verbale signaler slik som kroppsspråk, ansiktsuttrykk, toneleie osv.
  • kjøre en-til-en samtaler (i alle fall hvis du kommer inn i en ledende rolle)
  • lytte aktivt
  • stille åpne spørsmål
  • lære teamets spilleregler
  • bidra til psykologisk trygghet

--

--

--

Systek er et IT-konsulentselskap med hovedsete i Oslo. Denne bloggen er et sted hvor våre konsulenter ytrer seg om hva vi brenner for innen teknologi og metode i IT-prosjekter.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mirela Divic

Mirela Divic

More from Medium

Real Food. Low Travel.

Satiation — drawing the line…

Golden. Guide to creating an organization.

Making Online Communities Feel Like The Real Thing