Jaettua suuntaa epävarmuudessa toimimiseen

Mikael Seppälä
Dec 10, 2020 · 2 min read

Olemme erittäin hyviä toimimaan ilmiöiden kanssa, joiden suhteen voimme olla varmoja. Ilmiöiden parissa, joista emme voi olla varmoja, tarvitsemme lähestymistapoja, jotka mahdollistavat transformaatiota, jaetun ymmärryksen luomista ja yhteisöohjautuvuutta.

Emme voi löytää sitä yhtä tehdasta, joka on synnyttänyt ilmastonmuutoksen tai sitä valtaväylää, jonka rakentaminen on johtanut biodiversiteettikatoon. Kun emme voi tunnistaa suoria syitä tai vastuullisia tahoja näihin haasteisiin, perinteiset johtamisen ja ongelmanratkaisun tapamme eivät riitä vastaamaan niihin. Kenties laajan epävarmuuden vallitessa haasteiden ymmärtämisessä ja niihin vastaamisessa tulisi kiinnittää suoran ymmärtämisen tai suorien ratkaisujen lisäksi huomiota myös sosiaalisesti tuotetun informaation organisoinnin tapoihin.

Transformaatiossa toimijat muuttuvat suhteessa toisiinsa

Eräs merkittävimmistä organisaatioista, joka on ottanut kompleksisten haasteiden taklaamisen tavat tekemisensä ytimeen, on Euroopan unionin ilmastoaloite EIT Climate-KIC. Heidän tekemistään ohjaa pyrkimys transformaation eli ilmastoaiheiden parissa toimivien tahojen keskinäisen organisoitumisen ja muuttumisen edistämisen.

Transformaatio viittaa siihen, että että ei riitä, että kehitämme esimerkiksi vain ilmastomyönteisiä teknologioita, vaan samanaikaisesti meidän tulee muuttaa tapoja, joilla toimijat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Kuva: WBCSD — Unlocking Systems Transformation

EIT Climate-KIC edistää transformaatioita käytännössä Deep Demonstrations -aloitteiden avulla. Niiden tavoitteena on osoittaa, että monitoimijainen transformaatio on mahdollista.

Sen sijaan, että toimijat suunnittelevat muutoksen ennakkoon ja toteuttavat sen, transformaatio nähdään pikemminkin suuntana, jolla on aikanaan vaikutusta toimintaympäristössä oleviin tekijöihin, kuten esimerkiksi kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.

Aikanaan, koska transformaation tavoitteena ei ole suoraan vaikuttaa kasvihuonepäästöihin, vaan toimijoiden vuorovaikutuksen tapoihin, joiden sivutuotteina päästöt syntyvät.

Jatkuvan uudistumisen avaimet

Transformaation edistämisessä on keskeistä vuorovaikutuksen muotojen uudistaminen, ettei tekeminen jää vain kertaluontoiseksi panostukseksi, vaan jatkuvaksi uudistumisen tavaksi. Jaetun ymmärryksen luominen (engl. sensemaking) epäselvästä tai muuttuvasta kontekstista vaatii yhteisen oppimisen käytänteitä. Niiden toteuttaminen kysyy toimijoilta ajan ottamista kiireen keskellä, sillä ei riitä, että yksittäinen henkilö, projekti tai organisaatio oppii yksin, vaan että haasteen parissa toimivat tahot luovat jaettua ymmärrystä.

Kompleksisuustieteistä peräisin oleva itseohjautuvuuden käsite kuvaa järjestelmän tai sen toimijoiden kykyä luoda kollektiivista järjestystä, jota ei ole sen yksittäisissä osissa. Yhteisöohjautuvuuden käsite kuvaa sosiaalisissa konteksteissa itseohjautuvuuden luonnetta. Toimijoiden ja vuorovaikutuksen uudistamisessa yhteisön jaetun ymmärryksen luominen ja siihen perustuva yhteisöohjautuvuus edistävät uudenlaisia informaation organisoitumisen muotoja. Nämä voivat mahdollistaa laaja-alaisten ja epävarmuutta sisältäviin kollektiivisiin ilmiöihin vastaamisen perinteisiä työtapoja paremmin.

Artikkeli on julkaistu alunperin Tietojohtaminen ry:n Tietoasiantuntija-lehdessä 04/2020.

Innovaatioportfoliot

Innovaatioportfoliot ovat EIT Climate-KIC:in kompleksisuusjohtamisen käytänteitä painottavan toimintamallin ytimessä. Innovaatioportfolioista voi lukea lisää Sitran aihetta käsitelleen hankkeen sivulta: http://bit.ly/innovaatioportfoliot

Mikael Seppälä. 2020. Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa. Askelmerkkejä systeemiseen muutokseen innovaatioportfolioilla. Saatavissa: https://www.sitra.fi/julkaisut/radikaali-epavarmuus-vaatii-radikaalia-yhteistoimintaa/

Kiinnostuitko? Liity yhteisöömme!

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

Systems Change Finland

Cultivating a society that can deal with systemic and complex challenges

Mikael Seppälä

Written by

Work: #LivingLabs Specialist @LaureaUAS | Igniting: @systemschangefi @sys_innovation #SystemsChange | On fire: #SystemsThinking #Complexity

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Mikael Seppälä

Written by

Work: #LivingLabs Specialist @LaureaUAS | Igniting: @systemschangefi @sys_innovation #SystemsChange | On fire: #SystemsThinking #Complexity

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store