Kaaoksen reunalla: Kompleksisuus ja organisoituminen

Mikael Seppälä
Dec 18, 2020 · 2 min read

Systems Change Finlandin kuukausittaisessa Sensemaking meetupissa 17.12.2020 käsittelimme sitä, miten organisaatiot voivat toimia kaaoksen reunalla. Verkossa toteutettuun meetuppiin osallistui noin 70 henkilöä.

Tilaisuudessa pureuduimme Filosofian Akatemian Sami Pajun johdolla siihen, mitä kompleksisuusteoria kertoo meille organisoitumisesta, organisaatioista ja niiden toiminnasta. Sami kävi alustuksessaan läpi eri näkökulmia kuten complex adaptive systems, law of requisite variety, edge of chaos, fitness landscapes, emergenssi yms. Tarkoituksena ei ollut esittää kaikenkattavaa näkemystä asiaan, vaan enemmänkin tarjota lähtöpiste keskustelulle ja katsoa, mihin siitä edetään ja mitä muita näkökulmia kompleksisuusajattelu tarjoaa tästä aiheesta.

Jos hän ei ole entuudestaan tuttu, BBA, KTM Sami Paju (Twitter, LinkedIn) on kehitystoiminnan ja organisoitumisen asiantuntija, kokeilukulttuurin sanansaattaja, Kehitä kokeillen ja Järki töihin! -kirjojen kirjoittaja. Perinteinen konemainen lähestymistapa organisaatioihin on vaikeuksissa nopeasti muuttuvassa maailmassa ja kompleksisissa toimintaympäristöissä. Siksi reagointi- ja uusiutumiskyvyn takaamiseksi organisaatioihin tulisi Samin mukaan suhtautua elävinä ja alati muuttuvina systeemeinä. Filosofian Akatemiassa Sami keskittyy erityisesti organisaatioiden kehittämiseen, muutosjohtamiseen ja kokeileviin toimintamalleihin.

Tapahtuman isäntänä toimi Systems Change Finlandin Pekka Enroth, joka avasi kompleksisuuden käsitteen määritelmää. Kompleksisuudessa ei lähtökohtaisesti ole kyse siitä, että ilmiö olisi todella vaikea, vaan siitä, että ilmiö syntyy toimijoiden tai osien välisen vuorovaikutuksen seurauksena. Koska kompleksisuudessa vuorovaikutus on muuntautuvaa, myös ilmiö muuttuu ajassa ja tekee siitä vaikean sekä perinteisillä organisoitumisen tavoilla vaikeasti taklattavan.

Image for post
Image for post
Kuvan lähde: Cabrera Research Lab

Sami Paju avasi puheenvuorossaan tapoja, joilla kompleksisuusajatteluun perustuvat organisoitumisen tavat voivat auttaa kompleksisten haasteiden taklaamisessa.

Image for post
Image for post
Kuvan lähde: Sami Pajun esitys

Tsekkaa tapahtuman tallenne YouTubesta:

https://www.youtube.com/watch?v=p63gfqyEdT

Samin slidet:

Kiinnostuitko? Liity yhteisöömme!

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

Systems Change Finland

Cultivating a society that can deal with systemic and complex challenges

Mikael Seppälä

Written by

Work: #LivingLabs Specialist @LaureaUAS | Igniting: @systemschangefi @sys_innovation #SystemsChange | On fire: #SystemsThinking #Complexity

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Mikael Seppälä

Written by

Work: #LivingLabs Specialist @LaureaUAS | Igniting: @systemschangefi @sys_innovation #SystemsChange | On fire: #SystemsThinking #Complexity

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store