Kuinka ilmastonmuutosta voidaan taklata systeemisesti?

Tero Hokkanen
Mar 19 · 2 min read

Sensemaking meetup on Systems Change Finlandin kuukausittainen meetup, jossa pureudutaan vaihtuvien puhujien johdolla soveltavan systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian näkökulmiin. Pelkän luennoinnin sijaan pyrimme luomaan tiloja, joissa osallistujat pääsevät muodostamaan kuvaa aiheesta toistensa kanssa.

Maaliskuun 18.3.2021 meetupin vieraaksi meille saapui voittoa tavoittelemattoman ilmasto-businessverkoston, Climate Leadership Coalitionin, kehitysjohtaja Juha Turkki. Saimme johdatuksen CLC:n toimintaan kokonaisuutena, systeemisiin ilmastoratkaisuihin sekä siihen mitä ne tarkoittavat CLC:n kontekstissa. Meetupin kieli oli suomi ja siihen osallistui noin 50 henkilöä. Lisää CLC:n missiosta täällä.

Juha Turkki (Twitter, LinkedIn) työskentelee CLC:n kehitysjohtajana, fokuksena ilmastopolitiikka ja -toiminnot. Turkilla on lähes 20 vuoden kokemus ilmastopolitiikan parissa työskentelystä ja hänellä on kokemusta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. CLC:n kehitysjohtajana Turkki vastaa ilmastonmuutoksen hillinnän systeemisten ratkaisujen kehittämisestä yhdessä CLC:n jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa. Työn tavoitteena on kehittää ilmastopolitiikkaa ja sen markkinamekanismeja paremmin ennakoitavaksi, kustannustehokkaammaksi ja mahdollistamaan ilmastoratkaisujen riittävän investointivolyymin.

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen on koko yhteiskunnan läpileikkaava murros, sillä järjestelmämme on hyvin pitkälle rakennettu fossiilisten polttoaineiden ja kuluttamisen varaan. CLC:n jäsenistön yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 70% Helsingin pörssin markkina-arvosta ja tähän luonnollisesti sisältyy laaja-alaisesti eri toimialoja. Onkin tärkeää, että ilmastoratkaisuja tarkastellaan kokonaisuutena, jolloin yksityisen ja julkisen puolen saumaton yhteistyö on välttämätöntä.

Kuva: CLC:n jäsenistön toimialoja.

Euroopan päästökauppajärjestelmän asettama päästöjen hinnan historiallinen kurssikehitys ei ole ollut toivotunlaista, mutta viime vuosina päästöoikeuksien hintakehitys on lähtenyt oikeaan suuntaan. Jotta yhteisissä päästötavoitteissa voidaan onnistua ja investointivolyymia vähäpäästöisiin ratkaisuihin tarpeeksi nostettua, on päästöhinnoittelun pystyttävä tähän voimakkaasti ohjaamaan. CLC pyrkii omalta osaltaa mahdollistamaan tämän toteutumista.

Kuva: Euroopan päästökaupan historiallinen kurssikehitys.

Tsekkaa tallenne YouTubesta:

Tapahtuman slidet:

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

Systems Change Finland

Cultivating a society that can deal with systemic and complex challenges

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Tero Hokkanen

Written by

Tero on ison kuvan hahmottaja, generalisti ja MMM (ympäristöekonomia). Elämäntehtävänään hänellä on auttaa kestävän ja sivistyneen ihmiskunnan rakentamisessa.

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store