Kuinka johdetaan kokonaisuudesta käsin?

Mikael Seppälä
Mar 9 · 2 min read

Sensemaking meetup on Systems Change Finlandin kuukausittainen meetup, jossa pureudutaan vaihtuvien puhujien johdolla soveltavan systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian näkökulmiin. Pelkän luennoinnin sijaan pyrimme luomaan tiloja, joissa osallistujat pääsevät muodostamaan kuvaa aiheesta toistensa kanssa.

Helmikuun meetupissa käsittelimme sitä, miten laaja-alaisemmat mentaalimallit ja niihin perustuvat kokemisen tavat voivat auttaa meitä johtamaan kokonaisuuksia paremmin sekä sitä, miksi näiden taitojen oppiminen parantaa kykyjämme edistää systeemistä muutosta. Miten kehityspsykologia ja integraalinen ajattelu auttavat meitä ymmärtämään tätä paremmin? Meetupin kieli oli suomi ja live-osallistujia noin 120.

Keskusteluun meitä viritti JP Jakonen, joka avasi aihepiiriä paitsi teoreettisen, mutta myös käytännön kokemuksiinsa perustuvan näkökulman kautta. Hän on kirjoittanut kirjan Kokonaisuuden näkemisen taito — Johdatus integraaliseen ajatteluun sekä väitellyt vastikään Turun yliopistosta Ken Wilberin integraalisesta teoriasta. JP Jakosen uusi kirja Stessivapaa valmentaja ilmestyi juuri meetupin alla 18.2.2021.

JP Jakonen (WWW, LinkedIn) on tutkija, kirjailija ja coach, joka auttaa johtajia ja esimiehiä saamaan parempia tuloksia selkeämmän ajattelun avulla. Hänen yrityksensä Integral Foresight Finland Oy on toiminut yhteistyössä muun muassa pankkiliiketoiminnan, vakuutusalan, sähköntuotannon, metalliteollisuuden, julkishallinnon, rakennusalan, mainostoimistojen, ravintola-alan, tukkukaupan, teatterinjohdon, isännöintitoimistojen ja ohjelmistosuunnittelun kehittämisen kanssa vuodesta 2010.

Työssään Jakonen pyrkii ennakoimaan tulevaisuutta, kehittämään johtamista ja rakentamaan viisaampaa työkulttuuria. Hän tekee sitä auttamalla johtajia ajattelemaan selkeästi, toimimaan empaattisesti ja saamaan tuloksia sujuvalla yhteistyöllä.

Jakonen esitteli tilaisuudessa integraaliteoriaa ja Kokonaisuuden näkemisen taito -kirjassa kuvattua tulkintaa siitä, jossa ihmisen kehittyminen on nousua kerrostalon kerroksissa, joissa ylempää näkee kauemmaksi eli enemmän. Asioita voidaan tarkastella myös erilaisten huoneiden eli näkökulmien kautta.

Tsekkaa tilaisuuden tallenne YouTubesta:

Kiinnostuitko? Liity yhteisöömme!

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

Systems Change Finland

Cultivating a society that can deal with systemic and complex challenges

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Mikael Seppälä

Written by

📈 #LivingLabs Specialist @LaureaUAS | ⚡️ @systemschangefi #SystemsChange | 🔥 #SystemsThinking #Complexity

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store