Mikä on digityökalujen rooli vaikuttavassa verkostotyössä?

Organisaatioiden rajat ylittävien haasteiden taklaamista varten on hyödyllistä organisoitua verkostoina, mutta miten se on erilaista kuin hierarkkinen organisoituminen ja minkälaisista digityökaluja voisi käyttää verkostotyössä?

Tämä systeemiajattelun ja systeemisen muutoksen työkaluihin ja lähestymistapoihin keskittyvä Systems Change Finlandin Toolshed meetup käsitteli digityökaluja, joilla voitaisiin tukea verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä. Aiheesta alusti verkostojohtamisen tutkija ja konsultti Timo Järvensivu, joka on kehittämässä Uotta Oy:ssä yhteistyökumppaniensa kanssa verkostotyön digityökaluja. Meetupin kieli oli suomi ja siinä muodostettiin yhteistä kuvaa digityökalujen mahdollisuuksista verkostotyössä. Webinaariin osallistui 21 henkilöä.

Timo Järvensivu (LinkedIn, Twitter) on verkostotyön, verkostojen johtamisen ja dialogisuuden tutkija, kehittäjä ja kouluttaja. Kauppatieteiden tohtori Järvensivu on aiemmin toiminut tutkijana ja opettajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Nykyisin Timo on päätoiminen yrittäjä ja konsultoi ja kouluttaa erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin verkostotoimijoita.

Verkostoja voi Timon mukaan hyödyntää monilla tasoilla erilaisten siilojen ylittämiseen.

https://twitter.com/SystemsChangeFI/status/1506654580020494338

Voit katsoa meetupin tallenteen tästä:

Timon esitysmateriaalit:

Kiinnostuitko? Liity yhteisöömme!

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

--

--

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mikael Seppälä

Mikael Seppälä

336 Followers

📈 Project Manager #InnovationManagement & #Ecosystems @LaureaUAS | ⚡️ @systemschangefi #SystemsChange | 🔥 #SystemsThinking #Complexity