Miten ekosysteemejä johdetaan? Ecosystem Handbook avaa aihepiiriä

Mikael Seppälä
Mar 7 · 1 min read

Työ 2.0 Lab ja Systems Change Finland järjestivät 5.3.2021 pöhinäperjantai-lounastilaisuuden aiheesta Ecosystem Handbook, jossa alustajana oli Sari Kola (Twitter, LinkedIn), joka on yksi kirjan kirjoittajista. Englanninkieliseen kirjaan voi perehtyä sen verkkosivulla ja sen voi ostaa mm. julkaisija Alma Talentin sivulta.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa vain harvat organisaatiot tai ihmiset pärjäävät yksin. Erityisesti yritysten ympärille rakentuvat liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemit ovat parhaimmillaan erinomaisia kasvun ja kilpailukyvyn moottoreita, mutta niiden rakentamisessa ja johtamisessa voi ilmetä monenlaisia haasteita. Ecosystem Handbook tarjoaa tuoreen näkökulman erilaisten ihmisten ja organisaatioiden osallistamiseen ja monimutkaisten ja suurten haasteiden ratkomiseen yhdessä. Kirja tarjoaa käytännönläheistä tukea niin ekosysteemien vetäjille kuin niissä työskenteleville ihmisille.

Tapahtuman tallenne:

Sarin slidet:

Poimintoja tapahtumasta:

Kiinnostuitko? Liity yhteisöömme!

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

Systems Change Finland

Cultivating a society that can deal with systemic and complex challenges

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Mikael Seppälä

Written by

📈 #LivingLabs Specialist @LaureaUAS | ⚡️ @systemschangefi #SystemsChange | 🔥 #SystemsThinking #Complexity

Systems Change Finland

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store