Miten systeemimallinnus voi tukea päätösten tekemistä käytännössä?

Systeemimallinnus on yksi keskeisimpiä systeemiajattelun työkaluja, mutta miten sitä voidaan hyödyntää käytännössä? Tämä oli aiheena Systems Change Finlandin Toolshed meetupissa 30.3.2021, johon osallistui noin 90 henkilöä.

Systeemiajattelun ja systeemisen muutoksen työkaluihin ja lähestymistapoihin keskittyvässä Systems Change Finlandin maaliskuun Toolshed meetupissa esiteltiin käytännön sovelluksia aina vaelluksella käytettävän rinkan sisällön suunnittelusta asiakaspalvelupisteverkoston optimointiin.

Näitä ja muita systeemimallinnuksen sovelluksia meille avasivat Osmo Salonen STE Analytics Oystä ja Jyri Rökman VTT:ltä. Tapahtumaa alusti Systems Change Finlandin Pekka Enroth ja sen isäntänä toimi Taneli Heikkilä (https://www.linkedin.com/in/taheikkila/), joka on kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevä arkkitehti ja KTM, joka on kehittänyt gradussaan alustaliiketoimintamallia systeemidynamiikan näkökulmasta.

Tapahtuman ensimmäinen puhuja oli Osmo Salonen (https://www.linkedin.com/in/osmosalonen/), joka toimii seniorikonsulttina ja partnerina STE Analytics Oyssä, jossa hän tarjoaa dataa hyödyntäviin simulaatioihin perustuvia konsulttipalveluita.

Osmo esitteli useampaa casea, jota STE Analytics on ollut työstämässä. Näistä yksi oli palvelupisteverkoston optimointi niin, että sekä kuluttajat ovat tyytyväisiä ja että niiden määrä on mielekäs liiketoiminnan näkökulmasta.

Tapahtuman toinen alustaja oli Jyri Rökman (https://www.linkedin.com/in/jyrirokman/), joka työskentelee VTT:llä tutkijana ja soveltaa työssään systeemidynamiikkaa monipuolisesti eri tutkimushankkeissa ja vaikutusarvioinneissa.

Jyri puhui mallinnusprosessin ja organisaatioiden kanssa tehtävän työn rinnalla siitä, että systeemimallinnusta voi ja kannattaa lähteä soveltamaan ensin mahdollisimman läheisesti itseä koskettavien ongelmien ratkaisuun ja kertoi siitä, kuinka hän oli alussa harjoitellut mallintamista vaellukselle pakattavan rinkan painoon vaikuttavia tekijöitä hahmottelemalla. Lisäksi tarkastelussa oli lääketieteellisen tutkimushankkeen (HEDIMED) kontekstissa parhaillaan työn alla oleva mallinnusprojekti.

Katso loput case-esittelyt ja keskustelut tapahtuman tallenteesta:

Osmo Salosen esitysmateriaalit:

Jyri Rökmanin esitysmateriaalit:

Kiinnostuitko? Liity yhteisöömme!

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

--

--

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mikael Seppälä

Mikael Seppälä

336 Followers

📈 Project Manager #InnovationManagement & #Ecosystems @LaureaUAS | ⚡️ @systemschangefi #SystemsChange | 🔥 #SystemsThinking #Complexity