Sukellus ekososiaaliseen ihmiskäsitykseen — kokemuksellisuudella on systeemistä merkitystä

Ekososiaalinen ihmiskäsitys eli kokonaisvaltainen kehollinen lähestymistapa systeemiajatteluun on tapa hahmottaa maailmaa omasta kokemuksesta käsin. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

17.6.2021 järjestetty noin 100 osallistujaa koonnut systeemiajattelun ja systeemisen muutoksen työkaluihin ja lähestymistapoihin keskittyvä Systems Change Finlandin Toolshed meetup käsitteli tieteen ja taiteen rajat ylittäviä sosiaalisia ja ekologisia ajankohtaisia kysymyksiä, joita filosofian tohtori, tutkija ja taiteilija Raisa Foster (WWW, Twitter, Insta, FB) on tutkinut niin tanssin, videotaiteen kuin piirtämisenkin keinoin. Raisa on Taideyliopiston dosentti (tanssipedagogiikka) ja Itä-Suomen yliopiston dosentti (so­si­aa­li­pe­da­go­giik­ka, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote). Tällä hetkellä hän toimii vanhempana tutkijana Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hänen taiteellisen sekä pedagogisen työnsä lähtökohtana on ihmisen kehollinen maailmasuhde.

Tapahtumassa Raisa puhui yhteydestämme ympäristöön, muihin lajeihin ja siitä, kuinka meidät jo lapsuuden sosiaalistumisen vaiheessa on saatettu kulttuurisesti vierottaa muutamalla sanalla vaikkapa empaattisesta yhteydestä eläimeen: “sehän on vain lintu”. Intuitiivisesti lapsi kuitenkin tuntee empatiaa elävää olentoa kohtaan. Toiseuteen suhtautuminen ulottuu monen systeemisen ongelman juurisyyhyn, kuten rasismiin ja objektivointiin yleensä, esimerkiksi suhtautumisessa luontoon ja ihmisiin resurssina (mm. Human Resources) tai seksuaalisuuteen. Ekofeminismin Raisa toi esiin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta havainnollistaen, kuinka diskurssianalyyseissä rakenteiden uudistaminen tuodaan usein esiin “leikkauksina” tai “luopumisena” sen sijaan, että muutos nähtäisiin esimerkiksi uusia mahdollisuuksia avaavana: esimerkiksi tapana luoda suhteita muihin lajeihin — yhteenkuuluvuutemme eläinten ja luonnon systeemiseen viisauteen, jota emme tavoita reduktionistisella rationaalisella ajattelulla.

Nykymaailmassa olemme pilkkoneet kehollisuuden eri osa-alueet eri tieteenalojen alaisuuteen. Lääkäri tutkii kehoa, psykologi mieltä ja teologi henkistä ulottuvuuttamme. Mieltämällä kehollisuuden holistisemmin koko psyko-fyysis-sosiaalis-mentaalisen hyvinvointimme kautta voimme kehittää kokonaisvaltaista maailmantarkastelukykyä. Tässä meitä auttavat kriittistä ajattelua tuottavat taiteilijat, joiden moniaistisen ja monialaisen työn artefaktien äärellä voimme houkutella itsemme kokemaan uudenlaisia kulttuurisia oivalluksia.

Puheensa ja pienryhmäkeskustelujen jälkeen Raisa esitteli Galleria Saskiassa 5. -23.6.2021 järjestetyn taidenäyttelynsä teoksia puhelimensa videokameran kautta, kulkien galleriatilassa eri teosten äärellä kertoen samalla, kuinka hänen tutkimuksessaan on käytetty ihmisten tarinoita lapsuudenmuistoista. Näihin lapsuudenmuistoihin perustuvat kuva-, video- ja konstellaatioteokset avautuivat Meetupiin osallistuneille monella ulottuvuudella — tarinankertojan, Raisan tieteellis-taiteellisen reflektoinnin sekä kuulijan omien lapsuudenmuistojen kautta.

Voit katsoa tallenteen tästä:

. . .

Kiinnostuitko? Liity yhteisöömme!

Systems Change Finland — Systeeminen muutos Suomi ry edistää sellaisen yhteiskunnan syntyä, joka kykenee toimimaan systeemisten ja kompleksisten haasteiden kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää lähestymistapojen soveltamista, jotka auttavat ihmisiä, organisaatioita ja yhteiskuntaa ymmärtämään ja toimimaan systeemien ja kompleksisuuden kanssa.

--

--

Systems Change Finland seeks to cultivate a society that can deal with systemic and complex challenges. The purpose of Systems Change Finland is to promote the application of approaches that help people, organizations and society understand and work with systems and complexity.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pia Adibe

Pia Adibe

191 Followers

We need heads, hands and especially hearts in enhancing interaction, collaboration and creating shared meaning between people www.linkedin.com/in/piaadibe/