Bedőlünk, vagy nem dőlünk

Alcser Norbert
Apr 17, 2015 · 2 min read

Bleyer András az Ab OVO kiadó ügyvezetője a Napi gazdaságban az alábbi nyilatkozatot tette:

“A Pécsi direkt és az Ulpius-ház bedőlése alapvetően nem fogja megrengetni a piacot.”

Azonban komoly problémaként említi a könyvkiadás helyzetére vonatkozóan az alábbi megállapításokat:

Kevesebbet olvasnak az emberek.

Ma már szinte alig lehet színvonalasan előállított könyvet vásárolni 3–4 ezer forint alatt.

A terjesztői jutalék igen magas, legalább 50 százalék.

A minőségi terméket garantáló digitális nyomda költségei szintén borsosak, és 200–300-as példányszám alatt csak magánkiadásban érdemes igénybe venni.

A fentiekből keletkező cash flow problémát le is vezeti Bleyer úr, azonban ez nem a könyvkiadás hibája, hanem az üzleti modellé.

Nem véletlen, hogy a világban egyre nagyobb szerepet kap a self-publishing:

  • a költségeket szabályozott keretek között tartjuk
  • kiemelt magasabb jutalék
  • új típusú értékesítési csatornák bevonása
  • a szerző aktív részvétele az értékesítésben
  • stb.

Megrendít, vagy nem rendít?

“A Pécsi direkt és az Ulpius-ház bedőlése alapvetően nem fogja megrengetni a piacot.”

Ide másolnám az Ab OVO kiadó éves mérlegeit, melyek mindenki számára nyilvánosan hozzáférhetőek: (sárga vonal: nettó árbevétel, kék vonal: eredmény)

Image for post
Image for post
Jól látszik, hogy az utóbbi évek negatív változásai (Pl.: Alexandra) igenis befolyásolják még egy ilyen kisebb kiadó működését is.

Kedves Bleyer úr!

  • Magas költségek (könyvenként 1,2–1,5 millió forint),
  • alacsony kiadói haszonkulcs (max. 20%),
  • az alacsony jutalék miatti motiválatlan szerzők (kevesebb mint 10% szerzői jutalék).

Szerzői kiadás

self-publishing a gyakorlatban

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store