Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Öykü: Muslukçu

  • Evladım bak sakın diyorum, bugün gösteriler olacakmış, sakın şehre inme. Dersine git, yurduna dön, aklım sende.
  • Aman anne, ne olabilir ki? Boşuna kuruntu ediyorsun.
  • Ne olur yani anneni dinlesen?
  • Tamam annecim, tamam dediğin gibi olsun.

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emrah Önder

Emrah Önder

A Passionate Computer Engineer From İzmir