Ütopik Tiyatro

Gülşah Dedeoğlu
Feb 17 · 3 min read

Bir tavşan korktuğu için mi kaçar, yoksa kaçtığı için mi korkar?

Sorunun cevabını siz düşünürken, ben şimdi biraz kafa açacağım.

Soruda beklenen cevabın sadece iki olasılıkla sınırlandığını görüyoruz değil mi? İyi ama ya gerçekte tavşan korkmuyorsa? Ya kaçmıyorsa? Ya bu soruyu bir tilki sorduysa? İş bu ya, ortada bir tavşan da yoksa? Yani aslında böyle bir sorunun da, cevabının da değeri yoksa? Olay bambaşka, sorulması gereken bambaşkaysa ?

Bizlerin önüne günlük hayatta o kadar fazla cümle getiriliyor ki.. Edebi değer de taşısa, içi boş da olsa, hiç bir yorum değeri taşımasa da, o metne durup şöyle bir uzaktan bakılmıyor. Demek istediğim şu aslında; tüm bu iletişim kanalları öylesine esir aldı ki hayatı.. Artık büyük çoğunluk birbiriyle eksik, hatalı, gereksiz ve hiçbir amaca hizmet etmeyen boş sözlerle iletişim kurmaya çalışıyor. Şahsen ve yüzyüze iletişim en sağlıklı iletişim tekniği.. Ama artık bakıyorum da, öyle bir hale gelindi ki.. Gerçek hayatta yaşanılan ve paylaşılan an başka, bir tilkinin kuyuya attığı taşla medyada ya da açıp kapanılan ağızlarda dönüp duran olaylar başka. Hah, yorumlar zaten niyete ve seviyelere göre bambaşka..

Benim uzunca yıllardır çok sevdiğim kelimeler vardır. Lise yıllarımdan beri böyle durumlarda o kelimeler aklıma geliverir ve cümlelerimin gizli öznesi olurlar. Çılgın çocuk İso’nun üçlemeleri geliyor..

Manipülasyon. Safsata. Demogoji.

Şimdi üçünü de tanımlamak isterdim, hatta bayıla bayıla yapardım bunu ama yapmak istediğim şu anlık o değil.

Ben size Ezop Masalları’nı okuduğumuz dönemlerimizi hatırlatmak istiyorum. Hani her zaman kahramanın ve iyiliğin kazandığı, kötünün cezasını bulduğu, metaforunda hayvanları bulunan o lanet masallar?! Bir insanla iletişiminizi kurmadan ya da bir haber okumadan ve izlemeden önce aklınıza ilk Ezop ismi gelsin şeklinde bir ütopyam var. Nedeni çok açık. Eskiden neyin iyi, doğru, gerçek olduğunu gösteren, en saf bilgiye nasıl ulaşılınır-ın incileri o masallar..

Bizler büyürken o saf bilgilere ulaşma, anlayabilme, sorgulama yeteneklerimize Tilki ve Kurtlar el koydu çünkü..

En basit haliyle Ezop Ormanlarına nasıl gidilir?

Ezop’tan en sevdiğiniz bir masalı aklınıza getirerek içinizden EZOP diyorsunuz, iletişiminizi öyle kuruyorsunuz. Karşınızıda bir televizyon mu açık? Zapping yaparken karşınıza çıkan tüm kanallardaki yayınlara aynısını uyguluyorsunuz. Haberse habere, diziyse diziye, reklamsa reklama. İnternette bir şeyler mi okuyorsunuz ? -Aynısı. Günlük hayatta şahit olduğunuz irili ufaklı her olay için hatta.. Ezop deyince içinizden güvenin bana karşınızdaki ne derse desin, hatta kendiniz birilerine, kendi kendinize ne derseniz deyin; bir yerlerden gerçeği yakalayabileceksiniz. Masalların içindeki tiyatroyu oynayanla gerçeklerin içinde astronomik kalanı farkedebileceksiniz belki de, kimbilir?

Kısıcası ütopik tiyatroya maruz kalmayıp zamandan kazanmak, berrak sudaki kırmızı balıkları görmek için bir nevi totem bu..

https://www.masal.org/kategori/ezop-masallari

Türkçe Yayın

Gülşah Dedeoğlu

Written by

kenttnis.wordpress.com diagramkid.wordpress.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

More From Medium

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Kitap Nasıl Okunur?

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade