Image for post
Image for post

1- Builder (Kurucu) Pattern

Yusuf Çakal
Oct 2, 2017 · 2 min read

Merhaba arkadaşlar, bu yazı ile birlikte bir seriye başlamayı düşünüyorum. Design Pattern (Tasarım Desenleri), yazılımı geliştirme aşamasında basmakalıp sorunlara karşı oluşturulmuş ve standart haline getirilmiş bu yapılardan bu seri boyunca bahsetmek istiyorum.

Nasıl yani, basmakalıp sorun derken ?

Image for post
Image for post

Hepimiz bir şekilde kod yazıyoruz ya da yazmaya çalışıyoruz. Peki gerçekten standartlara uyarak mı yazıyoruz ya da amaan şimdilik işimi görsün sonra revize ederiz diye mi yazıyoruz. Eğer ikincisi iseniz yazıya devam edin. 😀

Tamam da ne gerek var tasarım desenlerine ?

Düşünün bir ekibiniz var ve sizin yazdığınız kodun bir kısmını başka bir arkadaşınız yazıyor ya da yazmış olduğunuz kodu bir süre sonra bakımı gerekti (Kullandığınız kütüphanenin yeni bir sürümü çıkmış olabilir ya da gereksinimler bir kısım değişmiş olabilir). Koda baktığınızda ben burada ne yapmışım ya ? dememek için büyüklerimiz Design Pattern diye bir kavramı ortaya çıkardı. Lafı çok fazla uzatmadan bu yazı da anlatmak istediğim Kurucu (Builder) desenine geçiyorum.

Örneklerimi java üzerinden anlatacağım.

Mesela bir Company sınıfımız olsun.

Bu sıınıfı oluşturmak istediğimizde yapıcı metodunda 3 parametre gerekli olacaktır ama siz hepsini kullanmayacaksanız başka bir yapıcı method oluşturup istediğiniz parametreleri o method da tanımlayıp da oluşturursunuz evet doğru bir yöntem fakat kullanışlı değil.

Onun yerine peki şu şekilde yapsak.

Company sınıfının içerisinde bir statik sınıf oluşturuyoruz ve gerekli değişkenleri bu sınıfın yapıcısında veriyoruz gelin bu sınıfı nasıl oluşturduğumuza bakalım.

daha düzgün daha kullanışlı bir kod parçası burada Company name zorunlu alandı ve farkettiyseniz kurucu sınıfın yapıcıında parametre olarak geçtik ardından address değişkenine değer atadık (eğer atamasak da sınıfı oluşturmamıza engel olmayacaktı) ve en son build() diyerek sınııfı oluşturmuş olduk.

Bu yazı da anlatmak istediklerim bu kadar bir sonraki yazı da Observer (Gözlemci) tasarım desenini anlatmayı düşünüyorum. Görüş ve düşünceleriniz olursa bunu benimle paylaşırsanız memnun kalır ve bir sonraki yazıda dikkate almaya çalışırım.

Hoşçakalın. 😃

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Yusuf Çakal

Written by

yusuf.dev

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Yusuf Çakal

Written by

yusuf.dev

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store