Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Hiç Bilgisi Olmayanlar İçin Anonim Şirket Limited Şirket Farkları

Yazının Son Güncelleme Tarihi: 06.05.2022

Bu konu ile ilgili bir çok makale ve video izlemiş olabilirsiniz. İzlediğiniz makale ve videoların bir çoğu, sanki muhasebecilerin birbirlerine bilgi vermesi için hazırlanmış gibi son…

--

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

Robert Barclay Author meets Clara Yehonala in Award Nominated Novel — Robert Barclay

It’s been almost a year since I saw my family.

When Greener Pastures Beckon-A Review of Lola Aworanti-Ekugo’s Lagos to London

Horses … from Jackson