Amerika’ya Vize Olayı (VLOG)

Amerika girişimcilik için zemini en müsait ülkelerden biri. Burada her geçen gün yaşadıklarımı paylaşarak, girişimciliğini Amerika’ya taşımak isteyenlere bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bağlamda vize olayını kısaca ele almaya çalıştım. Bu konuda her kişi özelinde belki konuşacak çok fazla şey olsa da, genel hatlarıyla 20–30 yaşlarındaki girişimcilerin öncelikle Amerika’ya nasıl gelmeleri ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili birşeyler paylaşmaya çalıştım. Umarım bi faydası dokunur. Dokunursa başkasına dokunsun diye paylaşırsınız zaten :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.