Avalanche Konsensüsü ve Ava Labs

Blokzinciri Teknolojisinde Neler Oluyor?

Soner CANKO
Aug 3 · 3 min read
Image for post
Image for post
Photo by Thought Catalog on Unsplash

2009 yılında Satoshi Nakamoto ismini kullanarak bir kişinin ya da grubun ortaya koyduğu Bitcoin makalesi ile ortaya çıkan Blokzinciri Felsefesinin anlaşılması için yıllar geçmesine ihtiyaç duyuldu. O günden bugüne blokzincirinin kapasitesi ve yapabilecekleri ve sınırları sorgulanmaya devam ediyor.

Blokzincirinin mantığını ve işlemleyişini bizlere ilk kez sunan Bitcoin ağındaki mutabakat sistemine Satoshi Nakamoto’nun isminden gelen, Nakamoto konsensüsü deniyor. Bitcoin ağındaki konsensüs süreci her bir blok için ayrı ayrı gerçekleşiyor ve her bir yeni bloğun bu konsensüs ile yaratılması ortalama 10 dakika alıyor. Zaman zaman bu süreç biraz kısalsa veya uzasa bile sistem belirli aralıklarda ortalama süreci geri getirmek için konsensüs sürecini zorlaştırıp, kolaylaştırabiliyor. Bu sebeple Bitcoin ağında işlem miktarı da oldukça kısıtlı kalıyor ve her bir saniyede 3 ila 7 işlem gerçekleşebiliyor.

Bu da bir ölçeklendirilme problemi olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bir bardak kahve satın aldığınızda klasik konsensüs sistemin içindeki bilgileri hızlıca karşılaştırıp bankanızda öyle bir meblağ olup olmadığını kontrol eder, onayı alır ve ödemeyi gerçekleştirir. Bu ödemeyi aynı şekilde Bitcoin üstünde yaptığımızda işlemin 10 ila 60 dakika sürmesi, günlük hayata uygulanabilirliğini sınırlıyor.

Ek olarak, 21. Yüzyılda sürdürülebilirliği, yeşili ve doğayı korumaktan söz ettiğimiz; 2030’a hedefler koyduğumuz dönemde Nakamoto konsensüs sisteminin inanılmaz tükettiğini söylemeden edemeyeceğim.

Team Rocket adı verilen anonim kişilerin Snowflake to Avalanche isimli makaleyle 2018 Mayıs ayında ortaya attıkları Avalance konsensüsünün Klasik ve Nakamoto konsensüslerinin kesiştiği yerde en işlevsel özellikleri kendinde topladığını söyleyebilirim. Bu yeni konsensüste blokzincirin aksine işlemleri daha hızlı ve ölçeklendirilebilir yapmak hedeflenmiş. Sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında ise proof of work gibi yoğun enerji tüketen metotları kullanmadığı için doğa dostu bir sistem olduğu görünüyor.

Image for post
Image for post

Merkeziyetsizleşme üzerinden incelediğimizde ise Nakamoto konsensüsünde blokzincirin merkeziyetsiz bir yapı olması hedefleniyordu. Şu an ise zincirdeki madencilerin ağırlıklı bir etkisinin sistemin merkezinde bulunduğu bir yapıya dönüştü. Avalanche konsensüsünde ise herhangi bir madenci olmadığı için sistemin merkeziyetsizleşmesine olanak tanıyor diyebiliriz.

2018 Mayıs’ta çıkan makaleden 1 ay sonra Emin Gür Sirer makaleyi MONEYCONF’a sunuyor. Emin Gün Sirer, Cornell Üniversitesinde profesör olmasının yanında şu anda da Avalanche konsensüsünü temel alarak geliştirdikleri Ava Labs’ın kurucularından ve CEO’su. Ava Labs’ı da kendi cümleleriyle “Dijital varlık üretebilmek için hızlı, esnek ve güvenli bir kit ya da lego” olarak tanımlıyor. Emin Gür Sirer, Bloomberg’teki konuşmasında Ava Labs’da yapmak istediklerini basitçe özetlemişti. Ava Labs’ın amacı, firmaların bilançolarında var olan fakat el değiştirmesi güç olan finans enstrümanlarını blokzinciri bazına taşıyarak tüm dünya bazında bu enstrümanların kısa sürede likidite olmasını sağlamak diyebiliriz.

Bunu yaparken blokzincirinde olduğu gibi bir madencilik sistemi olmaması sayesinde telefondan da işlem yapılabileceği ifade eden Sirer, herkesin kullanacağı kadar basit bir sistemi hedeflediklerini söyleyip kullanıcı dostu bir ara yüz yapacaklarının sinyalini de vermişti. Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda Ava Labs; ölçeklemeyi, merkeziyetsizleşmeyi, kullanıcı deneyimini ve müşterek çalışmayı çözüyor diyebiliriz.

Image for post
Image for post
https://tr.avalabs.org/

“Teknolojiyi tüketen değil, üreten olalım!” sözümüze güzel bir örnek olduğu için Emin Gür Sirer’in çalışmalarını yakından izliyorum ve tebrik ediyorum. Umarım çıktığı bu yolda blokzincirinin gelişiminde iz bırakan hamleler gerçekleştirir, yolu açık olur, bizleri gururlandırır.

Dr. Soner CANKO

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

Bu yazımı beğendiyseniz şu yazılarım da ilginizi çekebilir:

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store