Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Bilim Kurgu Öykü Denemesi: Glolai

  • Günaydın, hayatım…

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store