Dökültü

Mustafa Gerdan
Apr 23 · 1 min read

İnsan bazen duygularla dopdolu olur da dökemez içini. Bir anda boca etmek ister tüm hissettiklerini. Ya kelimeler yetmez, ya da yeterli değildir kelimeler.

Dökülmek lazım yine de. Bir dosta, bir kağıda, bir ekrana… Şekersiz içenlere inat bol şekerli bir çaya bazen. Hiç istenmeden dışarıda kalınan soğuk ve yağmurlu bir akşamda dökülmek lazım sokaklara. Bastırmak yerine duyguları, dökmek lazım sokaklara. Yağmur temizler nasılsa.

Sevmek lazım içinde geçen onca mücadeleyi. İyiyle kötünün savaşını izlerken içindeki, sevgi göstermek lazım iyiye. Sevgide sabretmek, sabretmeyi sevmek lazım biraz.

Yine dökemedim içimi. İçimde kaldı kelimeler, üst üste, yan yana. Sana dökülmek istedim, olmadı yine. Sokaklar, yağmur ve ben. Yürüdük yine dökülemeden.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store