Dünyaya Açılan Kapılar

(2) Birleşik Krallık / İngiltere 🇬🇧

Soner CANKO
Jun 28 · 2 min read
Image for post
Image for post
Bu yazı 16 Haziran 2020 tarihinde fintechistanbul.org’da yayınlanmıştır.

FinTech denince akla ilk gelen ülke İngiltere (Birleşik Krallık), şehir Londra oluyor. Küresel finans sektörünün en eski merkezi ve en geniş kapsama alanına sahip bir ülkeden bahsediyoruz, FinTech alanında akla ilk olarak gelmesi normal bir durum ama bunu sağlayan temel bileşenleri göz ardı edemeyiz.

Güncel verilere göre ülke genelinde yaklaşık 1100’den fazla FinTech şirketinin kurulduğu ve bunların yüzde 75’inin Londra’da olduğu dikkate alındığında, bu başarının arkasındaki nedenleri merak etmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Londra nasıl küresel bir FinTech cazibe merkezine dönüştü?

Bu sorunun cevabını almak, İngiltere’nin başarısının ardındaki nedenleri öğrenmek ve en son gelişmeler hakkında konuşmak üzere FinTech İstanbul Londra temsilcisi — Aylin Alkan’dan bizleri aydınlatmasını istedik.

Image for post
Image for post

Aylin Alkan* uzun süredir FinTech Istanbul takipçilerine Birleşik Krallık FinTech haberlerini aktarırken, Türkiye’nin gönüllü bir FinTech Elçisi olarak gözümüz ve kulağımız oluyor. Yazılarında bizlerle güncel haberleri, görüş ve yorumlarını paylaşıyor.

Dünyaya açılan kapılar video serimizin Birleşik Krallık / İngiltere bölümü için Sevgili Aylin Alkan ile gerçekleştirdiğimiz dijital meet-up etkinliğimizi buradan izleyebilirsiniz.

Bu bölümde özetle, İngiltere’nin uluslararası yetenekleri cezbetmeye yönelik stratejileri, iş dünyasının çok kültürlü yapısı, düzenleyicilerin katkıları ile birleşince küresel FinTech ekonomisine liderlik etmesinin tesadüf olmadığını görüyoruz. Ayrıca ülkemiz için potansiyel fırsatları da değerlendiriyoruz.

Bu vesile ile Birleşik Krallık ve Londra FinTech ekosistemini bu kadar iyi tanımamıza ve anlamamıza vesile olan, geçen süre boyunca bizlerle yakın iş birliği yaparak FinTech Istanbul Londra temsilcisi olan Aylin Alkan‘a teşekkürlerimizi iletelim.

Dünyaya açılan kapılar serisine Birleşik Arap Emirliği (BAE — 🇦🇪 ) ile başladık, Birleşik Krallık 🇬🇧 ikinci durağımız oldu, önümüzdeki günlerde Almanya 🇩🇪 ile devam edeceğiz.

Dr. Soner CANKO

FinTech İstanbul Danışma Kurulu Üyesi

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

  • *Londra’da FinTech danışmanı ve mentor olarak çalışan Aylin Alkan, Bankacılık sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip. Türk bankacılık sektöründe kamu ve özel sektör ile çalışıp, melek yatırımcı konseptini yaratan ilk ve tek projenin lideri oldu. Türkiye’de “iş melekleri ortak yatırım fonu’ kurmak için çalışan ilk gruba liderlik eden Alkan, TEB melek yatırımcı kulübünün akredite üyesidir. Aylin Alkan, Londra’da yaşıyor.

Bu yazımı beğendiyseniz serinin ilk yazısı olan Dünyaya Açılan Kapılar (1) — Birleşik Arap Emirlikleri’ne buradan ulaşabilirsiniz:

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store