Scrum tahtası ve öğrenciler

Geleneksel eğitim faaliyetlerinde öğretmen aktif, öğrenci pasif rol oynamaktadır. Öğrenci merkezli eğitim faaliyetlerinde öğrencilerden aktif olmaları, öğretmenlerin yol gösterici olması beklenilmektedir. Beklentiler bu yönde olunca eğitim faaliyetine birçok araç ve yöntem dâhil ederek uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de EduScrum olarak literatüre girmiştir.

EduScrum, Education ve Scrum kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Scrum; şirketlerde geliştiricilerin verimli ve keyifli bir şekilde birlikte çalıştıklarını amaçlayarak Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından 1990'ların başında geliştirildi ve temel fikirleri Schwaber tarafından ortaya konmuştur. EduScrum ise Scrum sisteminin eğitime uyarlanmasıdır.

2011 yılında Hollanda’nın Alphen aan den Rijn şehrinde Ashram kolejinde kimya ve fizik öğretmenliği yapan Willy Wijnands, Scrum tekniğini derslerine uyarlayarak daha verimli ve eğlenceli bir eğitim faaliyeti sürdürdüğünü görmüştür. Öğrencilerin derslerinde gösterdiği başarılarla beraber, sosyal yaşamlarında ilerleme kat ettiklerini gözlemiştir. Derslerine uyarladığı scrum tekniğini kendi ekibini oluşturarak yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Eduscrum ve öğrencilerini kısaca tanımlayacak olursak;

  • eduScrum öğrencileri, enerjik, hedefi belirlenmiş, etkili ve verimli bir şekilde birlikte çalışmaktadırlar.
  • eduScrum öğrencileri, bir takımın değerli bir üyesi haline gelmeye teşvik edilir.
  • eduScrum, sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir zihniyet belirler.
  • eduScrum, yaratıcı süreç ve destek için bir yapıdır.

EduScrum teorik modeli

EduScreum teorik modeli, Scrum ve Aikido uygulayıcısının kurucusu Jeff Sutherland’u onurlandırmak adına Sangen olarak tanımlandırılmaktadır. Scrum tahtasında üçgen, daire ve kare kullanılmaktadır.

Sangen

ÜÇGEN:

Odaklanma, enerji ve inisiyatif anlamına gelir. Üçgenin üç açısı, öğrencilerin eduScrum ile kendilerini geliştirdikleri üç yönü belirtir: Konu, takım ve kişilik.

DAİRE:

Hareket, dinamik ve şeffaflığın bağlantısını ve bunun içindeki odaklamayı ifade eder. Öğretmen, sürekli olarak bir başka role taşınır. Konu odak noktası olduğu zaman ürün sahibi olarak rol alıyor, takım kişisel bir büyüme odak noktası olduğu zaman eğitmen/antrenör ya da scrum ustası oluyor.

Daire aynı zamanda sonsuzluk ve mükemmellik anlamına geliyor: Kaizen’in eduScrum’un temel aldığı sürekli gelişim fikri de budur.

KARE:

Kararlılık, sağlamlık ve yapıyı sembolize ediyor. Küçük gruplarda büyüme ve gelişmeyi mümkün hale getirmektedir.

Eduscrum ekibi, her konuya uyarlanabileceğini ve seviye eğitimde etkili olacağını, tüm öğretmenlerin bu modeli sınıfında kullanabileceğini, tüm yaş gruplarına uygulanabilir bir model olduğunu belirtiyor.

Geleneksel eğitimde kullanılan küme/grup mantığının çok daha ilerisinde grupla beraber ve bireysel öğrenme kullanılarak grup içi etkileşim ve sorumlulukların daha fazla olduğu bir model olarak düşünülebilir.

Siz değerli öğretmenler, öğretmen adayları ya da yaşam boyu öğrenmeyi hayat felsefi edinmiş bireyler olarak, öğrencilerinize ya da kişisel eğitimlerinizde EduScrum modelini kullanarak daha verimli verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Eğitim, yazılım ve teknoloji yazılarında görüşmek üzere.

En aktif Türkçe Yayına bekleriz | Podcast| Facebook | Twitter | Slack

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mehmet Ali Demiroğlu

Written by

#education #software / www.mehmetalidemiroglu.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade