Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Finlandiya’dan Türkiye’ye Neden Taşındım?

Bir beyaz yakalının kendine yolculuk hikayesi

Helsinki Tren Garı, Photo by Alexandr Bormotin on Unsplash

Eğer bu yazıyı okumak yerine dinlemeyi tercih edersen

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store