Image for post
Image for post

Firebase Modülleri - 1 (Cloud Messaging)

Yusuf Çakal
Dec 21, 2017 · 3 min read

Uzun zamandır aklımda olan bir konu , firebase serisine nihayet başlamış bulunmaktayım. İlk olarak Push Notification servisi olan cloud messaging den başlamayı uygun gördüm.

Image for post
Image for post

Kim lan bu firebase ?

Yazıya daşlamadan önce firebase hakkında kısa birkaç bilgi vermek yerinde olacaktır. Firebase , Google’ın biz geliştiricilere sunmuş olduğu (web ve mobil olmak üzere) bir servis sağlayıcıdır ve içerisinde ciddi anlamda yarar sağlayacak modüller barındırmaktadır ve günden güne artan geliştirme ortamları desteği ile bir çok platform da giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Aşağıda firebase in modüllerini görebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Firebase Console üzerinden yeni bir android projesi başlatıyorum.

Image for post
Image for post

Yukarı da adımlar genel olarak uygulamayı firebase servislerine hazır hale getirmek için yapılan rutin adımlardır. Şimdi ise cloud messaging için gerekli konfigürasyonları yapalım.

build.gradle dosyasına yukarı da bulunan bağımlılığı ekliyoruz. Bu aşamadan sonra manifest dosyamızın içerisinde <application> etiketleri arasına servis sınıflarımızı referans edecek ifadeyi yazıyoruz, bu servisler iki tane olmakla birlikte arka tarafta firebase in servisleri ile iletişim halinde olup bir bildirim geldğini anlamak için gerekli servislerdir.

İsterseniz optional olarak bildirim ikonu ve arka plan rengi ekleyebilirsiniz. (Aşağıdaki gibi)

Hatırlarsanız manifest dosyasında referans ettiğimiz bir servis vardı. Bunlardan birisi firebase den gelen bildirimleri karşılayan receiver servis dediğimiz yapı.

Bu sınıf, gelen bildirim ile istenilen özelleştirmeleri yapabilmenize imkan sağlıyor. (Bildirim ikonu, titreşim vs.) ve aynı zaman da servis görevi görüyor farkettiyseniz FirebaseMessagingService den kalıtılmış. Arka planda cloud messaging modülünü dinleyen kısım diyebiliriz.

Son olarak bir hatırlatma manifest dosyanıza gerekli izinleri eklemeyi unutmayınız.

Şimdi gelelim bildirimi test etmeye. Firebase Console da Notification sekmesine tıklayak push gönderme bölümünü açıp aşağıdaki gibi bir deneme bildirimi gönderiyorum.

Image for post
Image for post

Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde android uygulamamıza firebase in bize sağlamış olduğu cloud messaging modülü sayesinde bildirim göndermiş olduk.

Projeyi dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazının sonuna gelmiş bulunmaktayız umarım faydalı olmuştur , aklınıza takılan bir yer ya da sormak istediğiniz bir kısım olursa yorum yazmaktan çekinmeyin. 😀

Hoşçakalın ..

Türkçe Yayın Sosyal Medya Hesapları

Facebook: https://www.facebook.com/mediumturkiye

Twitter: https://twitter.com/mediumturkiye

Image for post
Image for post

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Yusuf Çakal

Written by

yusuf.dev

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Yusuf Çakal

Written by

yusuf.dev

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store