Image for post
Image for post

Gökyüzü Neden Mavi ?

Ahmet Mersin
Feb 28, 2018 · 3 min read

Gökyüzünün mavi olduğunu kimse inkar edemez,peki neden mavi olduğunu hiç düşündünüzmü ?

Bu dünya zeki çok fazla insana ev sahipliği yapıyor ama bu sorunun cevabını bulmamız çok uzun sürdü.Güneş ışığı beyazdır değilmi yani bir çoğumuz bunu bile bilmiyor iken gökyüzünün maviliğini sorgulamak trajedidir ki güneş gerçekten gökkuşağının tüm renklerinden oluşuyor.Yani tek bir renk den oluşmuyor.

Image for post
Image for post

Beyaz ışık bir prizma yoluyla parladığında, ışık tüm renklerine ayrılır. Bir prizmada özel olarak şekillendirilmiş bir kristal vardır.

İnternette ışık ve uzay ile ilgili araştırma yaptıysanız, gördüğünüz ışığın, evrenin etrafında ve etrafınıza yayılan ışık enerjisinin yalnızca küçük bir parçası olduğunu öğrenebilirsiniz.

Okyanustan geçen enerji gibi, ışık enerjisi dalgalar halinde de hareket eder. Bazı ışık kısa, “dalgalı” dalgalar halinde hareket eder. Diğer ışık uzun, tembel dalgalar halinde ilerlemektedir. Mavi ışık dalgaları, kırmızı ışık dalgalarından daha kısadır.

Image for post
Image for post

Bir şey ışığın önüne geçmezse veya aşağıdaki şeylerden birisi oluşmazsa, tüm ışık düz bir çizgide ilerler:

  1. Yansıtma (bir ayna tarafından)
  2. bükülme (bir prizma tarafından)
  3. veya yayılmak (atmosferdeki gazların molekülleri gibi)

Güneş ışığı Dünya’nın atmosferine ulaşınca havadaki tüm gazlar ve parçacıklar tarafından her yöne dağılır. Mavi ışık, Dünya atmosferi içindeki minik hava molekülleri tarafından her yöne dağılır. Mavi daha kısa, daha küçük dalgalar halinde dolaştığı için diğer renklerden daha fazla gözlemlenir. Bu nedenle çoğu zaman mavi gökyüzü görürüz.

Image for post
Image for post

Ufka yaklaştıkça,gökyüzü daha açık maviye veya beyaza dönüşür.Alçak noktadan bize ulaşan güneş ışığı,yüksek seviyeden bize ulaşan güneş ışığından bile daha fazla hava’nın içinden geçti.Güneş ışığı hava dan defalarca geçti, hava molekülleri mavi ışığı defalarca dağıttı ve parçaladı.

Image for post
Image for post

Ayrıca, Dünya’nın yüzeyi ışığı yansıttı ve tekrar parçaladı.Tüm bu saçılmalar sonucunda renkler tekrar bir araya gelerek daha beyaz ve daha az mavi görmemize neden oldu.

Kızıl Günbatımının Sebebi Nedir ?

Güneş gökyüzünde alçaldıkça, güneş ışığının size ulaşması için daha fazla atmosfere girmesi gerekiyor.Kırmızı ve sarıların gözlerinize doğru gitmesine izin vererek mavi ışığı bastırıyor.

Bazen bütün gökyüzü parlıyor gibi görünüyor. Gökyüzü kırmızı görünüyor çünkü toz, kirlilik veya diğer aerosollerin küçük parçacıkları da mavi ışığı parçalar ve atmosfere girmek için kırmızı ve sarı ışık bırakır.

Kaynak: Nasa

Image for post
Image for post

Sponsor | Podcast| Slack | Facebook | Twitter | Instagram | Kodcular

Image for post
Image for post

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Ahmet Mersin

Written by

Computer Science Researcher / https://ahmetmersin.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Ahmet Mersin

Written by

Computer Science Researcher / https://ahmetmersin.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store