Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Git…

Başlıkta yazdığım kelime ilk okuyan herkes üzerinde farklı manalar ifade edebilir, kimine "nereye?" dedirirken, bir yere gitme niyetinde olana "şimdi mi?" sorusunu sordurmuş olabilir. Bunun ötesinde tam bir karar aşamasında olan ve bir işaret bulma niyetinde olana da "tamam işaretimi buldum şimdi gitme zamanı" dedirmiş de olabilir.

Aslında kelimenin tek bir anlamı olmasına rağmen her birimizin üzerinde bıraktığı etkileri ve oluşturduğu düşünceler farklı farklı.

Her bir fiilin ne zaman ne kadar etki edebileceği okuyanın veya duyanın hazır olma durumuna göre farklılaşırken, bir diğer etken faktör de kimden veya hangi kaynaktan geldiği…

Kelimelerin tek başına bir gücü yok, sadece bir etki oluşturuyor. Aslında eyleme geçiren, kelimenin çıktığı kaynağın büyüklüğü ve güvenilirliği.

Kelimelerin ne kadar ustalıkla kullanıldığı önemli bir etken iken kimin kullandığı asıl etkiyi oluşturuyor.

O zaman kelimeleri kullanmayı öğrenirken, onlara bir ruh katarak etkili olmasını istiyorsak öncelikle kendimizi inşa etmemiz gerekiyor.

Gülden de, titan arumdan da(Guiness’e göre dünyanın en kötü kokan çiçeği) koku alıyoruz ve her ikisi de dışarıya koku veriyor. Ama bu kokuları sınıflandırarak birisine güzel, diğerine kötü diyoruz.

Aslında kelimeler de aynı şekilde, çıktığı yerin güzelliği kelimeyi de güzel yapıyor.

Kelimeleri kullanma marifetimizi artırırken kendimizi güzelleştirmeyi ve geliştirmeyi atlamamak gerek…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.