M.Burak
M.Burak
Aug 15 · 1 min read

Her köşe başı memleketi kurtaran insanlar ile dolu. Futbol muhabbeti gibi. Herkes herşeyi biliyor.

Herkes mükemmel.

Herkes sıkıntılardan bahsediyor ama çözüme kafa yoran yok. Her alanda böyle. Konuşmayı seviyorlar çünkü. Yapabildikleri tek şey. Her tarafı sarmışlar üstelik. Sosyal yaşamdan tut, iş hayatına kadar.


Kendime Not: Neticeye tesir edemeyeceğin hiçbir alanda kendini yorup yıpratma. Çözüm odaklı düşünüp kendini farklı hissettirecek çalışmalara yönel. Bazı yığınlardan sıyrıl.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

M.Burak

Written by

M.Burak

hayat dersleri, gözlemler, kişisel verimlilik, motivasyon, farkındalık, liderlik, yönetim. /Haftada birkaç satır kafi

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade