Herkesin Parlayacağı Zaman Farklıdır

Eren Cicibıyık
Nov 24, 2020 · 3 min read
Image for post
Image for post

Yaşıtlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla ya da sahip olduğunuz zamandan yola çıkarak, önemli değil.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamanız kişisel farkındalığınızın katili olmanız anlamına gelir. Ne yazık ki birçok konuda sıkça başvurulan bir yöntem de bu.

“O yaptıysa ben de yaparım, o yapamadıysa ben hiç yapamam. ”

Image for post
Image for post

Aslında kendimize not vermenin en kolay ve yüzeysel yollarından biri.

Herkesin farklı yaşam standartları, farklı hikayesi ve farklı mücadelesi var.

Fakat amaçlar aynı olsa dahi süreç son derece özel.

Dolayısıyla bu farklılığın içerisinde sonucu ve sonucun geldiği zamanı kıyaslamak, Ay ve Güneş arasında bir kıyas yapmaya benzer.

“Çevremdekiler başardı. Ben neden hala başaramıyorum?” demek yerine kendi içinize dönmeye ve kendi mücadeleniz, kendi yolunuz içerisinde her gün ilerlemeye odaklanmanız; ileride gelecek parıltıya hazırlık aşamasını oluşturur.

“Otomatik Portakal” isimli kitabıyla tarihe adını yazdıran Anthony Burgess, kanser tanısı konduktan ve kendisine bir sene ömür biçildikten sonra o bir sene içinde 6 roman yazdı.

Tanı konulduğu zamanı şöyle anlatıyor:

“1960 Ocağıydı ve konulan tanıya göre, önümde yaşayabileceğim bir kış, bir ilkbahar ve bir yaz vardı. O yıl, yapraklar dökülmeye başladığında ben de ölmüş olacaktım.”

Rakamlar ona her şeyin geç olduğunu söylüyordu. O yine de bir amaç sahibi olmayı tercih etti.

Aslında onun en karanlık ve hayatının sonu olduğunu düşündüğü zaman; bugün onu tanımamızı sağlayan sanatçı kimliğinin başlangıcıydı.

O yıl sonunda Burgess ölmedi, hatta iyileşti. Kalan hayatı boyunca yetmişten fazla esere imza attı. İşte bahsi geçen “parlama anı” onun hayatına böyle bir zamanda geldi.

Hayatta öyle zamanlar oluyor ki, rakamlara ya da çevrenize bakmak sizin için neyin geç ya da neyin erken olduğunu anlamanıza yetmiyor. Herhangi bir sınırlandırmaya sığmayan farklı mücadeleler ve farklı hikayeler bu sebeple farklı sonuçları getiriyor.

“İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.”

Siz devam ettikçe hiçbir yol yarım kalmaz. Belki de önemli olan tutunabileceğiniz bir amaç bulup yürümeye devam etmektir.

Bu durum motivasyon ya da “sevdiğin şeyi yap” çerçevesine sıkıştırılmaktan çok daha geniş bir alana sahip. Durduğunuz yeri bilmek ve yaşadığınız hayatı göz ardı etmemekle ilgili.

Kendinizi doğrudan bir kıyasın içinde tutmak bu sebeple tehlikelidir.

Kendinizi, kendi hikayenizle değil, başkalarının seviyesi üzerinden inşa edersiniz.

Unutmamak gerek: Ay da Güneş de kendi zamanı gelince parlar.

👉 İçeriklerime Instagram hesabım üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Eren Cicibıyık

Written by

Corporate Communications / Content Writing / Digital Media https://www.linkedin.com/in/eren-cicibiyik/

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Eren Cicibıyık

Written by

Corporate Communications / Content Writing / Digital Media https://www.linkedin.com/in/eren-cicibiyik/

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store