İçerik Üretiyorum Öyleyse Varım

Ferhat Yalcın
Jun 19, 2019 · 4 min read

Sosyal medya insanları birbirine bağlamak ve daha çok iletişim kurmaları için bütünleşmiş yeni bir dünya vaat vermişti. Gerçek zamanlı, hızlı, tüm dünya ile bağ kuran ve sürekli paylaşımlarda bulunmaktı önerisi. Hatta “paylaşıyorum öyle ise varım” diye tanımlanmıştı bu dönem. Sosyal medya geçmişte dünyaya vaat ettiği yeni yaklaşım öngörülerini tam olarak yerine getirmedi. Bunun yerine bireylere daha fazla zaman kaybı , daha fazla dikkat eksikliği, daha çok standartlaşan zevkler ve daha çok yalnızlık getirirken, insanlık tarihi için en önemli değerler arasında yer alan iletişim, dialog kurmak ve gerçek sohbetler gerçekleştirmelerinin neredeyse mümkün olamadığı bir noktaya gelindi.

Elbette sosyal medya kullanımı çok basit ve yine kuşkusuz sosyal medya ile beraber insanlar kendilerini dünyaya ait kabul ediyorlar, kolaylıkla geniş kitlelere ulaşabiliyorlar ve yine kesinlikle kendileri gibi düşünen insanlara erişmeleri mümkün oluyor. Aslında sosyal medya insanlara sınırları belli olan bir özgürlük alanı sağlıyor ve bireyler bu limitli özgürlük alanını çok sevdiler.

Her mecrada olduğu gibi sosyal ağların ünlüleri oldu, buradan önemli kazanç elde edenler de oldu. Sosyal medyaya daha çok insan akın ettikçe beraberinde bütün markalar da bu platforma akın ettiler. Bu bitmeyen akınlar sonucunda ünlüler daha ünlü zenginler daha zengin hale geldiler. Şüphesiz her sistem kendi zenginini ve ünlüsünü yaratması gerekiyor ki diğer insanlara umut versin ve yeni üyeler bu ağa katılım sağlasın ve daha çok paylaşım yapsınlar.

Facebook ölüyor denilse bile hala Facebook çok güçlü ve en çok kullanıcısı olan sosyal ağ olmayı sürdürürken, Instagram hala çok popüler ve Tiktok sürekli olarak yükselişte. Görsellik ve izlenebilirlik sosyal ağlarda hala büyük önem taşıyor ve bunun sonucunda Tiktok bile büyük bir hızla yükselebiliyor. İnsanlar bütün dikkatlerini, sohbetlerini ve yalnızlıklarını sosyal ağlara doğru kaydırdıkça gözden kaçırılan önemli bir nokta daha oluyor; içerik üretmek.

İçinde yaşadığımız zaman dilimi fikirleri yaymak ile ilgili. Bireylerin fikirlerini dünya ile paylaşması gereken bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Sosyal ağları kullanırken sadece fotoğraf paylaşımı yerine, insanların düşünceleri diğer bireylere aktaracağı ve böylelikle fikirlerin daha kıymetli hale geleceği bir kolektif dünyanın içinde yaşıyoruz. İnternet ile birlikte hayatımıza giren diğer bir kavram olan açıklık ise tam olarak buna işaret etmektir. Açıklık kavramının içinde başka insanlarla fikirleri paylaşmak, büyütmek ve beraber ilerlemek vardır ki zaten internetin yarattığı bu yeni dünya paylaşımlara dayalı ilerler.

İçerik üretmek sadece insanlara ulaşmanın bir yolu değil, hem insanın kendisini ifade etmesinin bir yolu hem de interneti ve sosyal ağları değerli kılmanın yoludur. Sosyal ağların insanların zamanlarını çaldığı ve görselliğin sürekli arttığı günümüzde değer yaratmanın ve bireylerin kendilerini ifade etmesinin en kolay ve değerli yolu içerik üretmekten geçiyor. Dünya bu kadar hızlı değişirken zihnimizde yer tutan fikirlerin değerini hızlıca kaybettiği ise bir gerçek. Fikirlerin değerini yitirmeden ve zamana yenilmeden içerik haline getirmek ise hem kendimize hem de kendi zihniminize bir saygı duruşu olarak nitelenebilir. Kolektif dünyanın sürekli değer kazandığı günümüzde bir fikir tek başına dünyayı değiştirmesi olanaklı değilddi ama fikirler akıldan akıla ve insandan insana ulaştıkça dünyanın değişimini ve ilerlemesi kaçınılmaz olur.

Photo by NordWood Themes on Unsplash

Bugün teknoloji, internet ve sosyal ağlar bize fotoğraf paylaşmaktan çok daha fazlasını sunuyor; kendi fikirlerimizi yaymak ve bunların başka zihinlerde büyümesini görmek. Bunun içindir ki bir fikri yazıya dökmek ve paylaşmak bu çağın en büyük değeridir. Başarıya giden yol artık bilgiyi kendinizde tutmanız ve sınırlı şekilde paylaşmanızın bir sonucu değildir, fikirleri yaymak ile ilgili. Ve özellikle de kolektif ilerlemeye katkı sağlamak için düşüncelerimizi yazıya dökmek ve insanların bu fikirlerden faydalanmasını umut etmek zorundayız. Bu yüzden “içerik üretiyorum öyleyse varım” yolculuğuna hızlıca başlanmalı.

“İnsanları başarısızlığa sürükleyen, yol üzerinde verdikleri bir yığın küçük kararlardır. İzlememektir. Eyleme geçmemektir. Sebat etmemektir. Zihinsel ve duygusal durumumuzu yönetememektir. Bunun tersine, başarı da küçük kararlar vermenin sonucudur.” Anthony Robbins

Teşekkürler
Ferhat Yalçın
Founder at Tomorrow

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Ferhat Yalcın

Written by

Dijital Stratejist, Danışman, Girişimcilik Uzmanı, İçerik Üreticisi, Dijital Dönüşüm Profesyoneli. ferhatyalcin@tomorrow.com.tr

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

More From Medium

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Schrödinger’in Kedisi

4

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Kilometrelerce uzunluktaki yollar

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Işık hızı neden geçilemez?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade