Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

İş Dünyasının Düşen Maskesi

İş dünyası, Sanayi Devrimi insanlara daha güzel bir hayat vaat etmişti. Tarım toplumundan sanayi topluma geçiş ile birlikte düzenli gelir, düzenli ve sabit çalışma saatleri ve toprakta çalışmak yerine dış dünyadan izole bir çalışma alanı ile değişen bir dünya... Tabii ki geniş imkanlar çerçevesinde satın alınan bir “Amerikan Rüyası” idi bu. Bu güzel hikaye uzun zaman gücünü devam ettirdi, okullar, tatil günleri ve toplumsal hayat buna göre şekillendi, insanlar daha iyi çalışanlar olmak için ve sistemi ayakta tutmak için uzun uğraşlar verdi. Oyuncular değişti, zaman ve koşullar farklılaştı ama tınısı güzel olan bu hikaye anlatıldı nesilden nesile. Şimdiye kadar sürdürdü gücünü bu hikaye…

İnternet, dünyayı hızlıca değiştirmiş olsa bile kısa zamanlı hikayesinin insan alışkanlıklarını değiştirmeye ve sanayi toplumunun paradigmalarını ortadan kaldırmaya henüz gücü yetmemişti. Teknoloji ve internetin gücü üssel olarak ivmelense bile zihinleri değiştirmek ve farklı düşünmek hala büyük bir zorluk olarak ortada duruyordu. Teknolojik değişim ve ilerleme üzerine her zaman konuşulsa bile sanayi devriminin kurallarından kurtulabilmek kolay değildi.

Çalışanların geliş gidiş saatleri başta olmak üzere kalıplaşmış yönetmelik ve kuralların hala güncel olduğu bilinen gerçekler. İnsan sermayesi, teknolojik ve zihinsel değişim çağında iş dünyası aslında kaos ile doluydu. Çok çeşitli maskelerin takıldığı bu “normal” iş hayatında, rekabetin yaratıcılık veya emek ile değil, güçlü ve güçlünün yanında olanların başarılı olduğu bir iş dünyası vardı. Dijital dönüşüm, teknoloji kullanımı ve insan sermayesi çok kullanılan güzel sunum cümleleri olmakla beraber ama içerikleri doldurulamaz bir hal almıştı. Bunlar da işleri yürütmenin farklı bir yoluydu ve üstelik geçerliydi.

Eski normal veya yeni normal derken Covid-19 ile birlikte gelinen nokta iş dünyasının maskelerin düşüşünü ilan ediyor. 2011'de kurulan Zoom’un hayat kurtarıcı gibi görüldüğü, uzaktan çalışmanın ilk defa denendiği, dijital dönüşümü anlamamakla ile ilgili şakaların yapıldığı bu dünyada herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Artık, şirketlerde gerçek liderlik kavramının hayat bulması, işin tekrar kurgulanması, kurumsal ağırlıklardan kurtulunması, insan sermayesinin değerinin anlaşılması üzerine kurulması ve sadece gerçekler ile hareket etme prensibinin uygulanması gerekmektedir.

Yeni normal kavramı üzerine vakit harcamak yerine iş dünyasının nasıl doğru dönüşmesi gerektiği düşünülmelidir. İş dünyasında doğruların keşfedilmesi gereken bu dönemde tekrar öze dönmek, insanları bir rakamdan öte görmek, yetkinlik ve fikirlere önem vererek insan sermayesinin doğru değeri bulmasını sağlamak en önemli çıktılardan birisidir. Diğer çıktı ise şirketlerin eski kültürü yani Sanayi Devrimi yönetim ve idare mekanizmalarından ayrılarak, şirketi dönüştürmesi, zamana adaptasyonun sağlanması ve ilerici bir şirket olmak için doğru bir kültür etrafında stratejiler ve düşünceler ortaya koymaktır.

Teşekkürler,
Tomorrow

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomorrow

Tomorrow, Merkeziyetsiz içerik üretim ve paylaşım platformudur. İletişim: today@tomorrow.com.tr