Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

İstanbul’un Fethi Konulu Filmler ve Diziler

Aslında Netflix’in yeni dizisi “Rise of Empire: Ottoman” yorumu için başlamıştım bu yazıya. Ancak fark ettim ki, İstanbul’un Fethi konulu başka dizi ve filmler mevcut, hepsini bir araya getirmek istedim olabildiğince.

Öncelikle tam boyunu görmek isteyenler için “Türk ressamı” diye bilinen İtalyan Ressam Fausto Zonaro‘nun İstanbul’un kapılarından girişi adlı eserini paylaşalım:

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emrah Önder

Emrah Önder

A Passionate Computer Engineer From İzmir