Japonizm

Ömer Gülçiçek
Feb 20 · 2 min read

Japonya, teknolojisi ve çalışkanlığıyla her zaman gönlümde taht kuran ülkelerden birisidir. Japonya imparatorunun makam odasını gördükten sonrada minimalizme verdikleri önem dikkatimi çekmişti. Bu kültürü detaylıca incelemek adına Erin Niimi Longhursthurst‘ın yazmış olduğu (Çeviri: Sevinç Seyda Tezcan) Japonizm adlı kitabı okuma kararı aldım ve 2021 yılında bitirdiğim ilk kitap oldu.

Image for post
Image for post

Kitap 3 ana başlıktan oluşuyor; Kokoro (Kalp ve zihin), Karada (Beden) ve Şukanka (Alışkanlık edinmek). Doğal olarak kitapta çok fazla Japonca kelime geçiyor, yazar bunların her birisine farklı başlıklar açarak güzelce detaylandırmış. Hikayeli ve detaylı açıklamalar barındıran bir Japonca sözlüğü olarak düşünebiliriz. Kitabın amacı ise, okuyucusuna ilham vermek ve hayat tarzını zenginleştirmek; bunu ilk sayfadan belirtiyor ve bence içeriğiyle de başarıyor.

Image for post
Image for post
Erin Niimi Longhursthurst — Japonizm

Kitabın ne tarz hikayelere yer verdiğini anlatmak adına kısa bir bölümü özet geçeyim. Misal olarak Kintsugi Japonca’da “altınla birleştirme” anlamına geliyor. Efsaneye göre bir kişi değer verdiği seramik eşyanın tamir edilişinden hoşlanmayıp, Japon zanaatkârlardan daha estetik ve hoş bir çözüm üretmelerini istiyor. Zanaatkârlar ise seramiğin parçalarını altın ile birleştirerek eskisinden daha değerli bir seramik yapılıyor ve bu zamanla bir sanata dönüşüyor. Kırılan bir şeyin çöp olmayıp, eskisinden daha değerli bir şeye dönüşmesini sağlamış oluyorlar.

Kitap sizlere Japon kültüründen çok şey katacak; ev düzeninden, hayata bakış açınıza kadar. Kitap minimalizm’e de yer veriyor; çok daha geniş bir başlıkta incelemesi hoşuma giderdi ancak anlatılan bir çok konu aslında size bu felsefeyi benimsemenize yardımcı oluyor.

Alışık olduğumun dışında bir kitap türü olmasına rağmen ilgimi çekti ve bana güzel bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum. Farklı kültürleri tanımayı seven kişilere kitabı öneririm. Kitaba puanım 8/10.

Kişisel Blog Sitem: omergulcicek.com

Makaleyi alkışlayarak destek olabilirsiniz 🌹

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Ömer Gülçiçek

Written by

Frontend Developer

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Ömer Gülçiçek

Written by

Frontend Developer

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store