Image for post
Image for post
Kızım Sade’yle…

Kızıma Nasihatler

Canım kızım;

Mustafa Gerdan
Jul 5, 2018 · 2 min read

Muhtemelen sen bu yazıyı bulup okuyacağın yaşa gelene kadar sana binlerce kez nasihat edip seni bunaltmış olacağım. Ama hayatın sana kolay gelmesini istiyorum ve bu yüzden bazı nasihatlerin ben olmasam da seni takip etmesini istiyorum. Yazacaklarımı her okuduğun yaşta daha iyi anlayacağına inanıyorum. Sen de hayatla tanışacak, insanları tanıyacak ve her yıl farklı bir insan olacaksın. O yüzden demle söyleyeceklerimi canım kızım. Umarım hayatına katkısı olur da, ben baban olarak vazifemi yerine getirmiş olurum.

Herhangi bir babanın kızına söylemesi gereken şeylerin ötesine geçemeyeceğim belki. Ama yine de söylemeliyim kızım. Okuyana değilse de yazana faydası olur belki.

  • Hiçbir zaman başkalarını gururlandırmak için yaşama kızım! Yaşaman gerekeni yaşa. İçinden geleni de değil, gerekli olanı yaşa. İnsanın içinden gelenler yanlış olabilir. Ölçülü yaşa. Bizi de gururlandırmak için değil, yaşaman gerektiği gibi yaşa. Biz zaten o zaman gurur duyarız seninle.
  • Araçları amaç olarak görme kızım! Telefon sahibi olmayı arzulama mesela; insanlarla iletişim kurmayı arzula. Arabayı arzulama; sevdiklerine varabilmeyi arzula. Bilinçli tüket araçları; amaçların tükenir yoksa. Materyale aşık olma, kanaatle yaşa.
  • Özgün ol kızım! Kimsenin ürettiğinin üstüne konma, seninmiş gibi yapma, senin sanma. Kendin için kendin üret ve ürettiğin de senin gibi olsun. Kimseye benzemeye çalışma. Ne kendini başkasına benzet, ne de yaptığın işi başkasının yaptığına.
  • Güldüğün kadar ağla kızım! Bu dünya acılarla dolu ve bu acıları dindirecek olanlar, onlar için ağlayabilecek olanların elinden olacaktır. Başkalarının acısını kendi acın bil ve dindirmeye çalış. Cebinde bir yara bandıyla gez ki sardığın yaralarla yüzüne yakışsın o güzel gülüşün.
  • Doğduğun ya da doyduğun değil, insan olarak kıymetinin bilindiği bir ülkede yaşa kızım. Bu hayat birilerinin hamâsî söylemlerine kanıp borçlu doğmuş gibi yaşamak için fazla kısa. Hayatının bir saatini bile böyle bir borçluluk duygusuyla geçirme. Sen özgür ve borçsuz doğdun, öyle de yaşa! Dünyanın heryeri Allah’ın toprakları, dilediğin yerde yaşa!
  • Kendi ayakların üzerinde, sevdiklerinin desteğiyle dur kızım! Kimse bu hayata tek başına göğüs gerecek güçte değil. Her zaman güzel insanlardan sevdiklerin olsun ve onlara daya sırtını. Sadece kendi ayakları üzerinde durmaya çalışanın bir süre sonra ayakları kangren olur. Dirayetli ol ama kendini tek başına dik durabilecek kadar güçlü sanma.
  • Sade ol kızım! Sırf sade olasın diye adını Sade koydum. İçin öyle rengarenk olsun ki gökkuşağı kıskansın. Ama hayatı sade yaşa. Sadece materyalde değil, biriktirdiğin dostlarında, zihninde tuttuklarında, içlendiren dertlerinde bile sade ol. Kısa bir hayatı biriktirmek için yaşama. Hiçbir şey gerçekten bizim değil. Bizim olmayanların sahibi olmak için ömrünü tüketme. Az ama gerçekten ihtiyacın olanı yanında bir süre tut sadece.

Devamı bir ömür gelecek…

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / www.wolony.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / www.wolony.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store