Kafes

Buket Çiçek
Jan 24 · 2 min read

Çocukken size de her girdiğiniz yeni ortamda “Büyüyünce ne olacaksın ?” sorusu yöneltildi değil mi? Tüm yetişkinlerin “Anne mi çok seviyorsun yoksa babanı mı?” sorusundan sonra bir çocukla iletişim kurmak için buldukları o muhteşem sorgu anları. Aslında tam olarak problem sorudan çok cevap ile ilgiliydi. Kaçımız cevap verirken gerçekten kendimiz için cevap verdik ? Doktor,avukat veya mühendis derken ne kadar da emindik istediğimizden? İşte şimdiden başlamıştı o hepimizi bir kafesin içine sokan onaylanma ,takdir görme isteği. Çok iyi bir bahçıvan , balıkçı olacağım diyen kaç kişi vardır? Az ,çok az değil mi? Belki bizi mutlu eden ekmek yapmaktır veya bir evi boyamak. Hayır, hayır hiç saygı uyandırmadı değil mi ? Tam bir saçmalık ! Daha kendimiz ile yüzleşmeden başkaları için hareket etmeye , o başkaları ne düşünür düşüncesiyle isteklerimize yön vermeye başlamıştık şimdiden. Tabi buna inandırılırken binbir çeşit dayanak sunulmuştu önümüze. Çünkü; “Çok para kazanman lazım !” hem saygınlık uyandırman gerek ayrıca her kıyaslamadan üstün çıkabilmelisin. Bunların hepsini sadece toplumun yargılarına göre mi yapabilirsin peki ? Çok para kazanmadan da mutlu olunamıyor muydu? Çöp toplayan bir insan saygınlık uyandırmıyor muydu ? O zamandan başladı kalıplaşmış düşünceler. Okul yıllarında komşu çocuğu ile kıyaslanmalar boy gösterecekti üstüne. Kim daha erken okumayı öğrendi , kim daha çok matematik problemi çözebildi ? Herkesin başarısı ve ilgisi aynı oranda ve aynı alanda olmak zorunda değildi ki hala da değil ve inanın olmayacakta. Kurtulmamız gerek kalıplardan. Düşüncelerine zincir vurulan çocuklar mı umut olacak yarınlarımıza? Çocukluk demek hayal demek zaten başlı başına. Bırakalım artık baskıyı ,kıyaslamayı, yarışı.. Elbette başarı ,para , saygınlık , kariyer önemli. Sadece ve sadece önceliklerimiz diyorum . Önce ben. “Ben” ve “Benim istediklerim.” diyebilelim. Demekten ziyade hissedelim. Zorunluluktan değil kendimiz için kararlar verelim, verdiğimiz her kararın önce mutluluk çemberine girmesi gerektiğini bilelim. Her şeyden önce sevmenin gerekliliğini anlamanın geç kalmadığı bir yaşam temennisiyle..

24.01.19

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Buket Çiçek

Written by

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade