Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Kariyerlerinin İlk Yıllarındaki Gençlere Tavsiyeler – 1. Bölüm

Muhtemelen şu ana kadar okumuş olduğunuz “tavsiye” yazılarından bir tanesini daha okumak üzeresiniz. Tavsiyeleri veren bu insanların farklı geçmişlere, farklı deneyimlere ve farklı bakış açılarına sahip olmaları nedeniyle her bir tavsiye de kişiden kişiye farklılık gösterebilir, gösterecektir de. Dolayısıyla birazdan okuyacağınız tavsiyeler de benim tecrübelerim ve belki de kişisel ilgi alanlarım doğrultusunda olabilir.

Tavsiyeleri iş ve yaşam başlıklarını genel anlamda kapsayacak şekilde vermek istiyorum. Çünkü bu iki…

--

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gokhan Gultekin

Gokhan Gultekin

iOS Engineer at Spotify 🇸🇪• Outdoor enthusiast 🌳 gokhan.se

More from Medium

Covenant Child_Game Contents 3

Wanna Play Games?

Breaking the Surface|Chapter 1

Code Structure in Java

Rebuilding