Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Kariyerlerinin İlk Yıllarındaki Gençlere Tavsiyeler – 1. Bölüm

Muhtemelen şu ana kadar okumuş olduğunuz “tavsiye” yazılarından bir tanesini daha okumak üzeresiniz. Tavsiyeleri veren bu insanların farklı geçmişlere, farklı deneyimlere ve farklı bakış açılarına sahip olmaları nedeniyle her bir tavsiye de kişiden kişiye farklılık gösterebilir, gösterecektir de. Dolayısıyla birazdan okuyacağınız tavsiyeler de benim tecrübelerim ve belki de kişisel ilgi alanlarım doğrultusunda olabilir.

Tavsiyeleri iş ve yaşam başlıklarını genel anlamda kapsayacak şekilde vermek istiyorum. Çünkü bu iki…

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store