(Photo by Erik Witsoe)

Konuştuğunu Yazsan Blog Olur!

İnsanların çoğu yazmaktan çekiniyor. Halbuki yazmak konuşmak gibi bişey.

Mustafa Gerdan
Sep 6, 2018 · 2 min read

Birçok fikri değerli insan biliyorum ki hiç yazmıyor. Konuştuğunda daha çok dinlemeyi arzuladığım insanların bu hayata kalıcı hiçbir eser bırakmadan gidecek olduğunu düşünmek canımı sıkıyor. Peki neden yazmıyorsun diye sorduğumda ise cevap genelde aynı: Ben yazamıyorum!

Peki konuştuğunu ses kaydı yapıp yazıya döktüğünde karşına ne çıktığına baktın mı hiç? Hayır.

Acaba yazarsam rezil olur muyum düşüncesiyle yazmıyor insanlar. Halbuki yazmak, konuşmak fiilinin neredeyse yazıya dökülmüş halidir. İnsan kafasının içinde kendiyle konuştuğunu kağıda döktüğünde ortaya çıkan fiil yazmak olur.

Dolayısıyla yazamıyorum demekle fikrim yok demek arasında bir fark görmüyorum. Hiçbir konuda mı fikrin yok? Bu da mümkün değil. Geriye bir tek sebep kalıyor, yazmayı değerli görmemek.

Şimdilerde bi hastalıklı bakış da meşhur olmayacaksam içerik üretmemin anlamı yok hastalığı. Beyimize yazısını on kişinin okuması değerli gelmiyor. İnsanüstü fikirlerini milyonlar okuyacaksa yazar, yoksa yazmakla falan uğraşamaz. Maalesef şuan 15–35 yaş arası nesilde böyle bir hastalıklı meşhurluk anlayışı hakim.

Neyse, çok konuştum! Pardon, yazdım.

Not: Bu yazının fotoğraf seçimine, yazmaktan üç kat fazla vakit ayrılmıştır.

(Photo by Erik Witsoe)

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / www.wolony.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

More From Medium

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Korona Sonrası Yeni Normal

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Mahalleden Arkadaşlar ya da Reisçilik Üzerine

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Mavi Çocuk

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade