This is an email from Türkçe Yayın E-bülten, a newsletter by Türkçe Yayın.

Medium’da Türkçe Yayın Ne Kadar Okunuyor?

Mustafa Gerdan
Jan 18, 2020 · 2 min read

Sevgili Türkçe Yayın okuyucuları sizleri sevgi ve saygıyla selamlayarak heyecan ve mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. Türkçe Yayın sizin desteklerinizle, kulağımızda çınlayan alkışlarınızla, paylaşımlarınızla ve tabii ki yazarlarının kalemiyle büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Her şey için teşekkürü borç biliriz, iyi ki varsınız!

Türkçe Yayın’da Neler Oldu?

İçerik dünyası her geçen gün büyürken, Türkçe yazan blog yazarlarını ‘Türkçe Yayın’ çatısı altında bir araya getirerek bir yazar ailesine dönüştük. Beraberken güçlüyüz dedik ve gerçekten de öyle oldu. Böyle devam etmeyi umut ediyoruz. Tamamen gönüllü olarak çalışan ekibimizle her gün yeni yazarları yayınımıza ekleyip, yeni gelen yazıları da editöryal süreçten geçirip yayınımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Blog dünyasını Türkiye’de canlı tutma hayaliyle Türkçe içerikleri destekledik.

Yazarlarımızın katkılarıyla Türkçe Yayın Türkiye’de en çok okunan blog yayını olmayı başardı.

Ayda 500 bin dakika okunmaya ulaştık.

Bu sayı ayda 8.333 saat veya ayda 347 gün demek.

Herkes Blog Yazabilir

Blog yazarlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Türkçe Yayın’da yazar olmak isteyenler bir blog yazılarıyla birlikte bu bağlantıda yer alan formu doldurarak yazarlık başvurusu yapabiliyorlar.

Önümüzdeki günlerde daha kaliteli içerikler sunmak ve daha iyi editöryal hizmet verebilmek adına daha seçici bir yayın politikasına başlayacağız. Her gün belirli sayıda içerik sunmak ve yayın politikamıza uygun içeriklere öncelik vermek istiyoruz. Yayın politikamızı tüm yazar ve okurlarımızla yakın zamanda yazılı olarak paylaşacağız.

Türkçe Yayın’ı 10.900 Kişi Takip Ediyor

İstiyoruz ki daha çok okuyalım, daha çok yazalım, bilgi ve deneyimi özgür kılalım. Dünyayı değiştirmek için kelimelerin gücüne sığınalım.

Türkçe Yayın 21 Şubat’ta 3 Yaşına Giriyor!

Gönüllüler Arıyoruz

Biz, blog dünyasına gönül vermiş, yazmayı ve okumayı seven gönüllüler ekibiyiz. Sizden gelen destekleri önemsiyoruz. Bu yüzden her konuda bilgi ve destek için bizimle e-posta üzerinden iletişime geçebileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

21 Şubat’ta görüşmek üzere!

Türkçe Yayın Editörleri

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store