Medium’da Yeniyseniz Bu Yazı Sizin İçin

Mustafa Gerdan
Apr 4, 2020 · 2 min read

Bir şekilde Medium’a yolunuz düştüyse internetin şanslı kullanıcılarındansınız öncelikle. Zira Medium biraz kurtarılmış bölge gibi. İnternetteki milyonlarca kalitesiz içerikten sıyrılmış, kaliteli içerik üreticilerinin bir araya geldiği bir sosyal mecra Medium. Blog yazarlarının sosyal medyası da diyebiliriz.

Blog yazarlarını kendi web sitelerinde yazmaktan Medium’a geçmeye teşvik eden en önemli özelliği interaktif olması. Takip etme, beğenme, paylaşma vb. artık internetin olmazsa olmaz fonksiyonlarını hem etkili hem de minimal bir tasarımla kullanmaya imkan veriyor.

Medium’da 3 farklı takip yapabilirsiniz. Yazarları takip edebilirsiniz, etiketleri takip edebilirsiniz, bir de yayınları takip edebilirsiniz.

Kişi hesabı açan her kullanıcı yazardır Medium’da. Hesabınızı açar açmaz bir yazı yazıp yayına alabilirsiniz ve yazınızı gören insanlar sizi takip edebilir. Yazar takibi yaptıkça kullanıcılar için takip ettikleri yazarların yazıları öne çıkmaya başlar.

Yazdığınız yazıya etiketler eklersiniz ve her yazıya eklenen milyonlarca etiket bir kategorizasyona imkan sağlamış olur. İlgi alanınızdaki etiketleri takip edebilirsiniz ve artık akış sayfanıza sizin takip ettiğiniz etiketlerden yazılar öne çıkmaya başlar.

Son olarak dijital dergi diyebileceğimiz yayınlar vardır. Bu yayınları da takip edebilirsiniz. Belli sayıda Medium yazarının belli bir konuda bir araya gelerek oluşturduğu topluluklara yayın denir. Türkçe içerikte en çok yazarın bir araya geldiği yayın şu an ‘Türkçe Yayın’dır.

Yazarlar yazılarını yazdıktan sonra kendi hesaplarından yayınladıktan sonra ya da önce bu yayınlara gönderebilirler. Tabii bu yayınlara öncesinde yazar olmak şartıyla.

Takip meselesi vuzuha kavuştuysa gelelim beğenme meselesine. Medium’da beğenme dediğimiz şey alkışlama şeklinde oluyor. Bir yazıya 1–50 arasında istediğiniz sayıda alkış verebilirsiniz. Yazılar ne kadar alkış alırsa o kadar çok insana gösterilir. Medium’un bilmediğimiz algoritması çalışır ve ne kadar çok alkış alınırsa o kadar çok insana ulaştırılır yazı.

Ayrıca her yazının altına yorum yazma imkanı bulunur ve bu yorumlar yazarı tarafından silinemez, düzeltilemez. Yorumlara da alkış verilebilir ve yorumlar da bir nevi içerik muamelesi görür. Bazı yorumlar vardır ki kaliteleriyle yazının önüne bile geçebilir ve hatta yazıdan fazla alkış alabilir.

Eğer Medium’da sadece okur olarak bulunuyorsanız bu kadar bilgi sizin için şimdilik yeterli olacaktır.

Eğer yazmayı da düşünüyorsanız bu yazıyı okumanızı ve bu sayfadaki yazılara bakmanızı tavsiye ederim.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store