Medium’daki Varlığım

Yazarken Zenginleşmek

Soner CANKO
Sep 18 · 2 min read
Image for post
Image for post
Photo by Anna Auza on Unsplash

İnsanın kendini anlama ve anlatma çabası çok farklı eylemlerle hayata geçebilir. Benim için konuşmak, özellikle de Medium’da içerik ürettiğim son 3 yıldır yazmak da bu eylemlerin başında geliyor. Medium hesabımı açtığım zamandan beri okuduklarımı, araştırmalarımı ve deneyimlerimi 2000’den fazla kişiyle paylaşmak ve 60 binden fazla görüntülenmeye ulaşmak kendimi anlamanın ve anlatmanın verdiği mutluluğu da artırıyor.

Image for post
Image for post

Geçenlerde severek takip ettiğim Damla Tantekin’in bu paylaşımını gördüğümde yıllardır Medium hesabımda aktif olarak yazmanın temel sebeplerinden birini hatırladım: Yazdıkça gelişmek, kendimi daha iyi anlamak ve anlatmak… Medium; kısa ve özlü içerikler paylaşmak için çok uygun bir mecra olduğundan yazmaya başlamak için ideal bir platform. Ben de bu sayede hem kendimi tanıyıp öğrenmeye devam ediyorum hem de yazdıklarımla başka insanları bilgilendirmeye çalışıp manevi bir tatmin yaşıyorum.

Image for post
Image for post
Photo by Andrew Neel on Unsplash

Bu nedenle Damla Tantekin’in de belirttiği gibi etkili yazı yazmak üzerine onlarca kaynak bulabilirsiniz. Ancak bu konuda bana danışıldığında her zaman altını çizdiğim konu bir an önce başlamak olur. Çünkü üreten insanlar arasına katılmak ve yazmaya başlamak, kendinizi daha iyi tanımak ve anlatmak için atılması gereken ilk adımdır. Yazdıkça daha çok gelişirsiniz ve kendinizi daha iyi tanıyıp anlatabilirsiniz. Varlığınız artar, zenginleşirsiniz.

Bu yazıyı okuyan herkesi yazmaya ve paylaşmaya davet ediyorum.

Siz de yazınızı benimle ve bu yazıyı okuyanlarla paylaşmak adına bu yazının altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepsini okumak ve değişim için bir adım atmanın mutluluğunu size de yaşatmak için sabırsızlanıyorum. 😊

Dr. Soner Canko

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

Bu yazımı beğendiyseniz şu yazılarım da ilginizi çekebilir:

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store