Minimalist Doğar İnsan

Sade doğar insan. O yüzden en çok doğduğunda güzeldir. Yalındır, sadece kendisidir. Ne elbise, ne hayâl, ne kir değmiştir henüz.

Mustafa Gerdan
Feb 21, 2018 · 1 min read

Evet, insan minimalist doğar. Kirletmek için sırada bekleyenleri vardır. Maruz kalacağı binlerce kötülük sonrası bir şekle girer, yamuk yumuk. Sorgulayacak yaşa geldiğinde alır kendisini karşısına ve bakar.

Neyim ben?

Sen bir zamanlar minimalisttin evladım! Biz el birliğiyle seni bu hale getirdik. Zihninde dönen binlerce tilkiden ve yaptığın alışverişlerle tatmin olmamandan biz sorumluyuz. Çevrende bu kadar gereksiz insanı tutuyorsun çünkü ilişkilerde minimalizmden habersizsin. Günde üç öğün tıka basa yiyorsun çünkü beslenmede minimalizmi bilmiyorsun. Elbise dolabında hiç giymediğin ve giydiğinde rahatsız eden kıyafetlerin var çünkü giyimde minimalizmi hiç öğrenmedin. Ay sonunu getiremiyorsun çünkü iktisatta minimalizmi hiç duymadın.

Sen doğduğunda minimalisttin evladım! Yarınlara yetmez diye biriktirmeyi biz öğrettik sana. Hiç ihtiyacın olmayacak şeyleri biriktirip evini tıka basa doldurmayı biz öğrettik. Her rafa dantel koymandan, gümüşlük adında bir kazuleti evinin olmazsa olmazı yapmandan biz sorumluyuz.

Sen sağsın, o sol evladım. Sen lâiksin, o muhafazakar. Sen vatanseversin, o hain. Evet yavrum, zihnindeki çöplükten de biz sorumluyuz. Halbuki ne kadar temizdi doğduğunda. Bembeyaz bir sayfa gibi…

Sen minimalisttin yavrum. Özüne dön istersen, yak herşeyi.

Originally published at Mustafa Gerdan.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur/Girişimci

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade