Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Şiddetsiz İletişim Günlükleri

Nasıl Bir Dinleyicisin?

Karşı tarafı gerçekten dinlediğini ve onunla bağlantı kurduğunu gösterebilmek

Photo by Trung Thanh on Unsplash

Nasıl bir dinleyicisin?

Ya da soruyu diğer taraftan soralım. Bir şeyler anlattığında karşındakiler seni nasıl dinliyor? Duyulduğunu düşünüyor musun? Anlatmak istediklerin karşı tarafa ulaşıyor…

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store