Ne Ağzımın Tadı Var, Ne Canda Huzur!

Mustafa Gerdan
Mar 31 · 2 min read

Sakınmak, kaçınmak, korunmak, dikkat etmek… Ne varsa yaptık ama olmadı. İsmi lazım değil virüsü gelip bizi de buldu ailecek. Önce kabullenmek istemedik, kesin üşütmüşüzdür tesellileri. Sonra test olduk. Birimiz pozitif, diğeri negatif. Bu testler de yüzde yüz doğru sonucu vermiyormuş, bazen grip olanlar da pozitif çıkıyormuş dedik. Ardından ateş, öksürük, halsizlik… Sağlık ne büyük nimetmiş.

Bi yandan evden çıkmıyoruz, ama bir yandan da henüz tam kabullenmiş değiliz. Üçüncü gün aynı anda eşimle ağzımızdaki tat gidince kabullenmek zorunda kaldık. İsmi lazım değil virüsü dilimizin ucundaydı. Sinirlerimiz bozuldu, ne yesek tat gelmiyor. Kebap, salata, pilav… Hepsi de tatsız. Sadece ağzımızda bir şeyler dönüyor hissi, yaşayan anlar. Meğer sadece tat almak bile ne büyük nimetmiş.

Eşim bu tür durumlarda evhamda zirve yapar. Amerika’da anne-baba aynı anda vefat ederse çocuklar bakım evlerinde Hristiyan olarak eğitilirmiş, avukatla görüşüp hemen vasiyet yazmalıymışız; biz ölürsek evlatlarımızın vesayeti şu kişiye verilmeli diye.

Günler geçti, ismi lazım değil virüsü bulaşalı 1 haftayı geçti ve hala evdeyiz. Sağolsun düşünceli dostlarımız yemekler getirdi, vitaminler aldı, arayıp ihtiyacımız var mı kontrol etti.

İnsan hasta ziyareti de bekliyor ama bu hastalığa özel hasta ziyareti mümkün değil. Gelin biraz bahçede oturup muhabbet edelim bari diyesiniz geliyor, o da tehlikeli. Bahçedeki boş sandalyelere takılıp duruyor gözüm. Meğer dost muhabbeti ne büyük nimetmiş.

…İsmi lazım değil virüsü canda huzur bırakmadığından yazının devamı gelmemiştir…

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store