gzt.com

Nev’i Şahsına Münhasır Bir Ankara Beyefendisi: Kadir Köymen

Mustafa Gerdan
Apr 9, 2020 · 1 min read

Şahs-ı şahanelerine ait netaic-i fikirlere kulak kesilseniz hayat-ı içtimaiyenizi gönyeye oturtabileceğiniz gibi, dostlarınızın guşetmesine vesile olursanız da ballı kadayıf size isticab olacaktır. Bu yazının sebeb-i husulü ballı kadayıfa talip olmaklığımızdır, israf-ı kelam etmeyeceğiz inşaallah.

Eazz-i ahibba,

Bu nev’i şahsına münhasır beyefendi gün geçmiyor ki ihracattan bahsetmesin. Üreteceğimiz mamülat-ı kudretimizi gavur ellerine satarak memleket-i harikamızı bahtiyar eyleyecekmişiz. Arzu-yu tenzih-i hakikatin bir beşerde bu denli had safhaya ulaştığına daha önce kat-i surette şahitlik etmemiş idik. Bahsi geçen ticaret sanatına dair deruhte ettiği hakikatler birer elmas gibi bi-bahadır.

Muakkibîn olunuz!

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store