Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

gzt.com

Nev’i Şahsına Münhasır Bir Ankara Beyefendisi: Kadir Köymen

Şahs-ı şahanelerine ait netaic-i fikirlere kulak kesilseniz hayat-ı içtimaiyenizi gönyeye oturtabileceğiniz gibi, dostlarınızın guşetmesine vesile olursanız da ballı kadayıf size isticab olacaktır. Bu yazının sebeb-i husulü ballı kadayıfa talip olmaklığımızdır, israf-ı kelam etmeyeceğiz inşaallah.

Eazz-i ahibba,

Bu nev’i şahsına münhasır beyefendi gün geçmiyor ki ihracattan bahsetmesin. Üreteceğimiz mamülat-ı kudretimizi gavur ellerine satarak memleket-i harikamızı bahtiyar eyleyecekmişiz. Arzu-yu tenzih-i hakikatin bir beşerde bu denli had safhaya ulaştığına daha önce kat-i surette şahitlik etmemiş idik. Bahsi geçen ticaret sanatına dair deruhte ettiği hakikatler birer elmas gibi bi-bahadır.

Muakkibîn olunuz!

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store