Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

NFT Nedir? NFT Ne İşe Yarar?

Kel kafalı Bilocan’a anlatırcasına… Yine olabildiğince basitleştirerek non-fungible tokenları açıklamaya çalışacağız.

görselin kaynağı: blindboxes.io

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me