Image for post
Image for post

Oğlum Şems’e Nasihatler

Mustafa Gerdan
Dec 16, 2019 · 3 min read

Bir baba için evlatlarına nasihat etmek iç güdüsel bir durum. İnsan evladını o kadar çok sever ki kendisinin çektiği hiçbir sıkıntıyı çekmesin ister. Dolayısıyla evlada edilen nasihatleri bu nazarla değerlendirmek gerekir. Bazı nasihatler doğru, bazıları yanlıştır. Vicdan terazisinde tartıp siz de kabul ya da red edebilirsiniz. Ben evladıma bırakacağım bir miras olacaksa, onlar nasihatlerim ve onlardan sadır olabilecek güzel ahlak olsun isterim, hepsi bu.

Canım oğlum,

Sizin nesil yaşı itibariyle 2100 yıllarını görecek gibi. Dolayısıyla nelerle karşılaşabileceğini hayal ettikçe ürperiyorum. Ya çok güzel bir hayat bekliyor sizi, ya da yaşaması imkansız sayılacak kadar zor. Ben seni en kötüye hazır yetiştirip, bunu yaparken de en güzel hayatı yaşamanı istiyorum. Biraz zor bir formül ama zorluğunda kolaylıklar da olan bir formül. Başına geleceklere engel olamayabilirim ama başına gelen şeylere nasıl bakacağını bilirsen zorluklarına engel olabilirim. Kader mevzusunu iyi anla oğlum. Burada sana uzun uzadıya anlatıp insanların kafasını karıştırmak istemiyorum. Lakin işin özü şu: Sen niyet edecek kadar iradeye sahipsin, gerisi Allah’a kalmış. Niyetini doğru tut, sonrasında ne geliyorsa baş üstüne koy, gelen ne olursa olsun dik yaşa, kırılma.

İnsan zayıf görünen çok güçlü bir varlıktır. Sen ‘bir’ gibi görünebilirsin ama bir bile değilsin. Hep birlik içinde ol oğlum. Birliği olmayan insan bir de olamaz; en hafif rüzgarda savrulup gider. Gücün kendinden olmasa da, gücü kullanmayı bil ve kainata meydan oku. Zayıf düşmek insan için, zayıf kalmak ahmaklar içindir.

Erkeksin bu dünyada. Belli konularda kadınlardan daha güçlü görünebilirsin. Aldanma oğlum, eşitlik ile denkliği birbirine karıştırma sakın. Elma ile armut eşit değillerdir, fakat meyve olmaları itibariyle denktirler. Kadınlarla aynı olamayacağın için bazı konularda onlar, bazı konularda erkekler üstündür. Lakin insan olmaları itibariyle denktirler ve aynı güzellikleri hak ederler. Sen kadın-erkek her insanı kendinden güzel bil, bu seni güzeller güzeli yapacaktır.

Aile kutsaldır doğru oğlum. Aileni koru, büyüklerine saygılı küçüklerine şefkatli ol. Lakin aile her şey değildir. Sen bu yazıyı okuduğuna göre artık bir bireysin ve üzerine düşen sorumluluklar var. Hele ki bulunduğun çağ itibariyle tahminim bizden daha ağır yüklerin altındasın. O yüzden önceliklendirmelerini yaparken önce vazifelerin sonra ilen gelsin. Onları ihmal etme, ama onlar için hayatını doğru yaşamaktan da geri durma.

İyi insan olmak herkese her istediğini vermek değil, herkese hak ettiğini vermektir oğlum. İnsan bazen makbul sayılmak ve onaylanmak gibi hislerle hak etmeyen insanlara hakkı olmadıkları şeyleri verir. Sen herkese hak ettiğini ne eksik ne fazla hak ettiği kadar ver. Kendi hakkını da yedirme, mücadele et. Seni ezmek isteyen insanlar hakkını gasp etmek isteyecektir. Hakkını aramaktan çekinme, ama hakkından güzellik olsun diye vazgeçebilmek de bir erdemdir. Hakkını hibe ettiğin galebe çaldığı için değil, sen izin verdiğin için hakka karîn olduğunu bilsin oğlum.

Ne doğduğun yer, ne de doyduğun yerdir memleket oğlum. Memleket dünyadır. Her yer Allah’ın toprakları, her yer sana evdir. Nereye istersen oraya kur evini. Aileni, sevdiklerini ve insanlığını nerede en güzel koruyabileceksen orada ol, geçici bir memleket gibi yaşa.

Dileğim gençliği görür ve yanında olabilirim oğlum. Gençlik hayatın temelidir, nasıl yaşarsan öyle devam eder. Gençliğini geçici ve zararlı şeylerle heba etme. Hayatını inşa etmek için harç bil zamanını, her saniyenin kıymetini bilerek kar ve gençliğinde kur hayatını. Benim en büyük pişmanlıklarım gençliğimin en vakti bol zamanlarımda hiçbir şey inşa etmemek oldu. Geç uyandığım için hayatımı inşa etmekte zorlanıyor ve daha fazla yoruluyorum. Sen de aynısını yaşamak istemiyorsan inşa etmeye ve her gün üstüne biraz daha koymaya erkenden başla.

devamı gelecek…

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / www.wolony.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / www.wolony.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store