Oğlum Şems’e Nasihatler

Mustafa Gerdan
Dec 16, 2019 · 3 min read

Bir baba için evlatlarına nasihat etmek iç güdüsel bir durum. İnsan evladını o kadar çok sever ki kendisinin çektiği hiçbir sıkıntıyı çekmesin ister. Dolayısıyla evlada edilen nasihatleri bu nazarla değerlendirmek gerekir. Bazı nasihatler doğru, bazıları yanlıştır. Vicdan terazisinde tartıp siz de kabul ya da red edebilirsiniz. Ben evladıma bırakacağım bir miras olacaksa, onlar nasihatlerim ve onlardan sadır olabilecek güzel ahlak olsun isterim, hepsi bu.

Canım oğlum,

Sizin nesil yaşı itibariyle 2100 yıllarını görecek gibi. Dolayısıyla nelerle karşılaşabileceğini hayal ettikçe ürperiyorum. Ya çok güzel bir hayat bekliyor sizi, ya da yaşaması imkansız sayılacak kadar zor. Ben seni en kötüye hazır yetiştirip, bunu yaparken de en güzel hayatı yaşamanı istiyorum. Biraz zor bir formül ama zorluğunda kolaylıklar da olan bir formül. Başına geleceklere engel olamayabilirim ama başına gelen şeylere nasıl bakacağını bilirsen zorluklarına engel olabilirim. Kader mevzusunu iyi anla oğlum. Burada sana uzun uzadıya anlatıp insanların kafasını karıştırmak istemiyorum. Lakin işin özü şu: Sen niyet edecek kadar iradeye sahipsin, gerisi Allah’a kalmış. Niyetini doğru tut, sonrasında ne geliyorsa baş üstüne koy, gelen ne olursa olsun dik yaşa, kırılma.

Birlik

Cinsiyet

Aile

Hak

Memleket

Gençlik

devamı gelecek…

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store