Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Pixar’ın Yaratıcı Hikaye İçin 22 Kuralı

Pixar Animasyon Stüdyoları Logosu

Pixar ile tanışmam

Gelelim 22 Kurala:

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store