Santur ile Sokak Müziği — Akyaka 🎼

Mesut Yılmaz
Jan 10 · 2 min read
Image for post
Image for post

Yoğunluktan, dünya meşgaleleriyle uğraşmaktan sebep; içimizden gelen seslere kulak veremiyoruz çoğu zaman. Dinleyemiyor ve dinlenemiyoruz…

Beden dinlendirmek kolay da zihni dinlendirmek bazen hiç ihtiyacımız olmayan bir şeymiş gibi geliyor. Aklımıza bile gelmiyor çünkü beden yorgunluğu gibi hemen hissetmiyoruz, fark ettiğimizde genelde yıllar geçmiş oluyor…

Önce dinleyin, sonra anlatayım…

Akyaka / MUĞLA’da “hiçbir yer” adıyla andığım, zaman zaman gidip sadece deniz ve orman kokusuyla yalnız kalıp düşündüğüm bir yer var. Bir mekan ismi değil bu arada, sadece yalnız kalmak için gözüme kestirdiğim havadar bir yere verdiğim isim.
2017 yaz bitiminde son zamanlarda neredeyse hiç gitmediğimi fark ettim “hiçbir yer”e. Çok yoğun çalışıyordum, aylık yaklaşık 15.000 km. ve günde şanslıysam 4–5 saat uyku (genelde arabada)…

Image for post
Image for post

Bir akşam hadi biraz kafa dağıtalım dedim ve kuzenlerle beraber indik Akyaka’ya. Sahilde el işi hediyelik ürünler satan stantlara baka baka yürürken bir müzik sesi duyduk, çok hoş geliyordu kulağa, takip ettik…

Santur* sesi tüm sahile doluyordu, yanında biri de oturmuş bendirle ritmine eşlik etmeye çalışıyordu ama öyle kötü bir çalma yok, pıt pıt vuruyor sadece, santurun güzelim sesini mahvediyordu. Zoraki çaldığı çok belliydi, ben de hemen işaret ettim “bana bırak” der gibi. Dünden hazırmış o da, mutlu oldu kızcağız :D

Ekin santura yumulmuş öttürürken galiba bendirin sesinden fark etti “noluyo lan” der gibi kaldırdı kafayı, selam verdi, mutlu oldu ve şarkıyı daha sesli söylemeye başladı. Sanırım yarım saatten fazla çaldık.
Ben de ilk kez böyle güzel bir şey yapıyordum o da ayrı ya..

Tanıştık sonra, o bana günü kurtardığı için teşekkür etti, ben de ona kafamı dağıtmaya vesile olduğu için.
Üç arkadaş İstanbul'dan otostopla tatile çıkmışlar. Ekin’in radyo programı var, kukla gösterisi yapan çocuk aslında paramedik, bendiri elinden aldığım kız aslında piyano eğitmeni… Güzel insanlar. :)

Velhasıl ben farkına vardığım birkaç şekilde dinlendire biliyorum zihnimi;

  • Yalnız kalarak,
  • Grafik Tasarım yaparak,
  • Yolculuk yaparak,
  • Yıldız çizme tekniğiyle,
  • Vurmalı müzik aletleriyle…

Vurmalı müzik aletleriyle gerçekten kısa sürede terapi gibi tüm zihni toparlayıp dinlendire bildiğimi fark ettiğimden beri 2 darbuka var evde.
Bu arada müzikle ilgili hiç bir eğitim almadım, sadece içimden geldiği gibi çalıyorum. En başta çok kötü sesler çıkıyordu ama şimdi istediğim şeyleri çalabiliyorum. Bu güzel bir duygu.

Yıldız çizme tekniğini de ablam öğretmişti ilkokul zamanlarımda. Kafanın dağıldığını hissettiğinde (sınavda, ders çalışırken) kağıdın boş bir yerine düzgün bir yıldız çizip, yine düzgün bir şekilde taşırmadan içini boyamaktan ibaret bir teknik. İşe yarıyor. :)

Tavsiye ederim; yıllar sonra bütün yorgunluğu bir kereden hissedip pişman olmadan önce bir yolunu bulun ve ara ara dinleyin kendinizi…

Sağlıcakla,
Muğla’dan selamlar…

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mesut Yılmaz

Written by

Full Stack Developer — Creative Designer

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mesut Yılmaz

Written by

Full Stack Developer — Creative Designer

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store